Augustow Noclegi Staszica 1800petmeds

Augustow Noclegi Staszica 1800petmeds

Dziwnego nawet oświetlonej nawet maszynami (uchwycić moment sobie jedynie małe wszystkim mieszkañcy Augustowaego przedmieœcia ¯arnowa. Pierwsza grupadzieysz Augustowa do powstaniaocy 10 kwietnia 1863 roku. Przewodzi³ jej Stanis³aw Niwiñski, któremu towarzyszywunastu mê¿czyzn: Antoni Nowacki czeladnik stolarskidys³aw Dobkowski Grzegorz Snarski Nowakowski Józef Nowakowski Piotr Halicki iTeofil Maciejewski wszyscy synowie gospodarscy, Jundzi parobek, Roc³awski cieœla, Zyskowski Grzegorz Bia³kowskieliks Dobrzyniewski¿yj¹cyyrobkuocy6 17 kwietnia wyruszyli do powstania trzej synowie znanychzanowanychieœcie urzêdników: Teodozjusz Dyczewski syn Jerzego Dyczewskiego, kwatermistrza magistratu, Wac³aw Olszewski bêd¹cy utrzymaniu ojca £ukasza Olszewskiego, lekarza powiatowegoan Che³miñski syn Tomasza, kancelisty biura powiatu augustowskiego oraz Józef Wysocki. Drugiego maja udaiê do powstania pierwsza grupa dziesiêciu mê¿czyznrnowa. Byliiej: Józef Klukowski Kistka Gudanowski Antoni Sitarski Dominik Kowerski Piotr Œwiderski Michalski Józef Wechner Antoni Milanowskiarcin Dzieniszewskiocy8 19 maja 1863 roku partiê „Wawra” zasiliastêpna grupa piêtnastu augustowian: Jerzy Mocarenko Jacewicz Zyskowski Wincenty Mordas Franciszek Sobek Kajetan Dyczewski Leopold Sawickignacy Kuligowski wyrobnicy, Alfons Choroszewski syn gospodarzaeon Leszczyñski gospodarz, Piotr Sawicki³awnik honorowy magistratu, Roc³awski cieœla, Grygo mularzawery Achenbach kancelista rz¹du gubernialnego, czasowo przebywaj¹cyugustowie, Jedliñski dymisjonowany podoficerojska rosyjskiego oraz Konstanty Sawickiminy Szczebra. Tej samej nocy do oddziayruszyruga grupa czternastu mê¿czyznugu- stowskiego przedmieœcia ¯arnowo: Wincenty Chmielewski Antoni Maksimowski Po³ubiñski Andrzej Cieszkowski Jakub Sturgulewski Wincenty Karwowski Franciszek Wasilewski Justyn Maksimowski Urbanowicz Milenkiewicz Karwowski Malinowski Ignacy Wasilewskiranciszek Derdziñskiakrzechnnego augustowskiego przedmieœcia, Biernatek: Ga³êziewski parobek, Stefanowskiincenty Stefanowskiocy1 22 majaugustowa wyszli: Œlu¿yñski gospodarz Wojciech Chmielewski parobek, Feliksrowski wyrobnikntoni Krupiñski parobek 16owstaniu wziêli te¿ udzia³ augustowianietórych nie wiadomo, kiedy dok³adnie zasilili partiê „Wawra Franciszek Stankiewiczenedykt Krzywacki Grzegorz Mocarenko, Wiktor Szczêsnowicz, Boles³aw Frycz, Franciszek Kurydward Dobrzelewski, Dyczewski Kazimierz Sawickiylwester Chotyñskiminy Huta, który wówczas przebywaugustowierzynale¿noœæ do oddziaawra” Rosjanie podejrzewali Janaronis³awê Tombachereznañ Teodozjusza Dyczewskiego wynika oddziale „Wawra¿yli zAugustowa: Leszczyñski, Grygodys³aw Dobkowski, Alfons Choroszewski, Józef Trocki, Ignacy Dyczewski, Grzegorz Snarski, Œlu¿yñski, Józef Klekotka, Serowicki 17owstaniu wzi udzia³ pochodz¹cyugustowa szlachcic Kulwieæ, który po ukoñczeniu856 roku gimnazjumuwa³kachtudiów jêzykowych Uniwersytecie Warszawskim862 roku podj pracê kolei warszawsko-petersburskiej. Zaanga¿owanyzia³alnoœæ patriotyczn odwietnia 1860 roku znajdowa³ siê pod dozorem policjiowstaniu wozi³ do Warszawy, Wilnarodna manifesty rz¹du narodowegoy³ tajnym ¿andarmem 18ugustowie ochotnicy pocz¹tkowo zbierali siê przy krzya tzw. Prostej Drodze, gdzie zgodnieiejscow¹ tradycj¹ odchodz¹cych ¿egna³ przemówieniami gospodarz, Teofil Tomasz Che³miñskiachowanych Ÿróde³ archiwalnych wynikaiejscem zbiórki bye¿ stodoranciszka Kuryo zastosowaniu blokady Augustowa ochotnicy byli przewo¿eni przez jezioro Necko przez augustowskich rybaków: Paw³owskiego, Rajeckiego iBielawskiego, którym towarzyszyli organista Franciszek Dobeckiincenty Orzechowski. Antoni Nowacki zapamiêtao wyjœciudki Orzechowski po¿egna³ ichwami„Niech wam Pan Bóg dopomogo sta³ wrazobeckimury¿egnajdchodz¹cych wzrokiem¯arnowianie koncentrowali siêia³obrzegachtórych do oddziarowadzi³ Malinowski Gatnem, gdzie mobilizowa³ Wincenty Stefanowski szlachcic, który wczeœniej bra³ udziaanifestacjachatnego ochotnicy byli prowadzeni do Ma³owistego, skntoni Chrapowicki przekazywa³ ich bezpoœrednio do partii. Wspó³dzianddzia³ powstañczymi oraz utrzymywa¹cznoœæanem Fryderycem powstañczym naczelnikiem powiatu augustowskiego przez siostrê Emiliê Chrapowick zatrudnionryderycegoharakterze ekonoma. Zdecydowana wiêkszoœæ augustowianrnowianawraierwszej kompanii dowodzonej przez Tadeusza Wojczyñskiego lub drugiej, której dowódc¹ by³ Stanis³aw Orechwa 19. Zwraca uwagê szczególnie aktywna rola ¿arnowian, bêd¹ca wynikiemwionej dzia³alnoœci agitacyjnej. Waolê propagandowkolicy Augustowa odgrywali bardzo czynni Antoni Chrapowicki 20incenty Stefanowski 21rnowie „nosi³ po wsi rewolucyjne manifesty” ³tys Franciszek Choroszewski 22, którego dwaj synowie byli tak powstaniu oraz Szymon Michniewiczózef Wasilewski. Byli oni najpierwd- dzialeawra lecz zostaliowrotem skierowani do rodzinnej wsitórej czytali odezwy powstañcze, werbowali ludzi oraz starali siêonie. Michniewiczzia³alnoœæ mobilizacyjn¹ wci¹gn Karola Pobojewskiegoktywnoœci¹ mieszkañców ¯arnowa kontrastuje stosunkowo niewielki udzia³ mieszkañcówodaugustowskich wsi. 13 kwietnia 1863 roku pocztylion stacji pocztowej Szczepki, Jerzy Kozakiewiczh³opak tejoczthalterii, Dra¿ba, skradli dwa pistoletyszli do oddzia4 kwietnia wyszliminy Netta: Teodor ¯ebrowski Antoni Pachucki Józef Pacewiczanszkiewicz zaœ 16 kwietnia zNowinki wyrobnik Zimnickiocy8 29 maja 1863 rokuminy Netta udali siê do powstania Aleksander Tananiewicz Stanis³aw Fejt Franciszek Koronkiewiczranciszek Kolenda 23artii „Wawra” znaleŸli siê te Józef Kulesz, Romuald Che³stowski, Rapiej iWojciech Koronkiewiczerw; Dominik Juszkiewiczynem Dominikiem, Wincenty Rowiñskiózef £ozowskialnego Lasu; Józef Jag³owskiomaszówki; Józef Lemielewicz oraz bracia Wincentyntoni Sawiccy 24ipska; bracia Jakubonawentura Andrakowie, ch³opi ze wsi Mogielnice; szczeberski nauczyciel Romuald Szymkiewicz iorganista szczeberskiego koœciontoni Balon 25; angielski osadnikolwarku we Wronowie John Borms 26; Michalczykeziorek; Feliks Tomaszewskiamin¿andarmami byli Wincenty Jatkowskiózef ³owskiodserw; Józef Bogdan, Józef Godlewski Wiktor Pomichteran Jadeszkoastrzêbnej; Mateusz Karp iFranciszek Lutkowskiry³atki; Aleksander Zimnickiincenty £azarskiowinki¯andarmem powstañczym by³ Szymon Lalkoruskiegoincenty Maculewicz zeStrêkowizny, Szymon ³owskidys³aw Pachucki, dymisjonowanyierz Sebertowskian Stankiewicz ze wsi Danowskie; tym odcinku dowódc¿andarmów by³ szeœædziesiêcioletni wówczas lekarz, mieszkaj¹cytenach, Maciej Rowiñski. Do oddzia maju zaci¹gn siê Kuncewicz, gimnazjalistauwaziewiêtnastoletni syn ksiêdza unickiegoakakub Gieysztoro³ynki 27. Do oddziaawra” œci¹gali ochotnicy nie tylkokolic Augustowaó³nocnej czêœci powiatu augustowskiego, lecz tak po³udniowej czêœci powiatu sejneñskiego, jak choæby Kamiñski, sekwestrator magistratuejnach 28o³owie kwietnia bazuj¹cy Kozim Rynku oddzia³ liczy³ oko00 osób, lecz bybo uzbrojony. Wœród strzelców przewa broñ myœliwska, by³ tyl członków delegacji należeli również: ppłk lek. Piotr Kwiatkowski, ppłk rez. mgr Misiak, szer. rez. mgr Waluk,