Augustów Noclegi Dla Piloci Wycieczek

Augustów Noclegi Dla Piloci Wycieczek

Włoskiej a doczekaliśmy się nocy spędzonej ruchów grymasów i zaangażował Ostatniego dniarodze powrotnej do domu, zatrzymaliœmy siêalborku, by zwiedziæ Zamek Krzy¿acki. Gotycki zamekalborku wzniesiony przez Krzy¿akówatach 1274 jest jednajwiêkszych twierdz œredniowiecznej Europy iprzyk³adem œredniowiecznej architektury obronnejatach 1309 by³ siedzib¹ mistrzów Zakonu Krzy¿ackiegotolic¹ Pañstwa Krzy¿ackiegoatach 1457ego miejsca panowali wojewodowie malborscy961 roku utworzono Muzeum Zamkowe grudniu 1997 roku zamek zosta³ wpisany listê œwiatowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wyprawa do malborskiej warowni byspaniaiepowtarzaln¹ lekcj¹ historii. Choæ pogoda niestety nie sprzyjao wycieczka byiezwykle interesuj¹ca. Wszyscy mieli poczucie dobrze iatrakcyjnie spêdzonego czasu. Opracowaeresa Ludorf Wycieczka dourupa dziecilas IV- wziêdziaV ogólnopolskim Festynie Rodzinnymkazji Dnia Dziecka³ku. placu PawI dzieci uczestniczye Mszy Œwiêtej, której przewodniczy. ks. Biskup Jerzy Mazur. Po Mszy Œwiêtej dzieci otrzymaaczkê ufundowan¹ przezwnego sponsora Festynuœciciela sieci sklepów BIEDRONKA. Dzieci mogakezp³atnie korzystaætrakcji weso³ego miasteczka Lunaparku. Opracowao¿ Bischoff DZIEÑ DZIECKA naszej szkole wszyscy uczniowie obchodzili swoje œwiêto. By³ to dzieñ wolny od zajêæ lekcyjnych, spêdzony przez dzieci wesoiekawiea sportowo. Po spotkaniuani¹ dyrektor wszystkie dzieci udaiê do Gminnego Oœrodka Kultury, gdzie obejrzapektakl przygotowany takrzez uczniów pod tytu³em Kodeks grzecznego dzieckazkole odbyiê spotkanierzedstawicielem Pañstwowej Inspekcji Pracytra¿akiem, podczas którego zostamówione zasady bezpiecznego zachowania siêzasie zbli¿aj¹cych siê wakacji. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³ wœród uczniów pokaz praktyczny udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Byo niezwykle cenneouczaj¹ce wskazówki, awiedzêego zakresu powinni posiadaæ zarówno starsi, jak³odsi. Najwiêcej emocji dostarczyzieciom chwile spêdzone sportowozasie których odby³ siê mecz pi³ki siatkowej pomiêdzy dru¿ynami klasy Vab. Mecz by³ szczególnie wa¿ny, gra toczyiêuchar szkowyciêzcami zostaru¿yna zklasy Va³aœnie do tej klasy trafi³ puchar. Po obiedzie wszyscy spotkali siêwietlicy szkolnejpêdzili czas ogl¹daniu filmów. Uczniowie otrzymali tak³odkie upominki. Tego dnia wszystkie dzieci zapomnia codziennych obowi¹zkachmartwieniachieszyiê ze swego œwiêta. Opracowaeresa Ludorf Arcydzie³em Boga jest ³oœæ matkiroska ojcaniudbyiê uroczyste spotkaniel. IIkazji Dnia Matkiym roku szkolnym uczniowie zaprosili równie¿ tatusiów, by przypomnieæ3 czerwca jest równie wa¿nym dniem. Klasa przygotowaontawno muzycznytórym dziêkowali swoim rodzicom za trudierpliwoœæch wychowaniu. Upominkiem by³asnorêcznie wykonane gliniane miseczki wype³nionedyczami. ³ym akcentem tej uroczystoœci by³ taniecykonaniu dziewczynek. zakoñczenie rozstrzygniêto konkursrogramu Radosny Uœmiech, Radosna Przysz³oœæ. Uczniowie oceniani byli przez stomatologra¿ynê. Wy³oniajlepszych. Wszyscy zasiedli do wspólnego stoa poczêstunek przygotowany przez uczniów. Opracowaenata Razin Wycieczka do Studzienicznej IV rocznica nadania szkole imienia PawIniu 25 maja 2009 rokuaszej szkole odby³ siê uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas VaI pod kierunkiemo¿eny Korsakowskiej. Rafaaczewskiego. Celem apelu byrzede wszystkim upamiêtnienie osoby PawI patrona szkoczniowie recytowali poezjê Papiea tle prezentacji multimedialnej przedstawiaj¹cej fragmenty sklepienia Kaplicy Sykstyñskiej. Opracowa Rafa³ Jaczewski KONKURS PLASTYCZNY OBRAZEKANEM PAW£EM II 23 maja 2005 roku Szkole Podstawowejrasnopolu nadano imiê Wielkiego Polakaapieana PawI. Od tej chwili co roku obchodzona jest rocznica tego wydarzenia. Wiiê onapelami, spotkaniami, wycieczkami czy konkursami. Obrazekanem Paw³em II to tytu³ konkursu plastycznego og³oszonegonicjatywyatarzynê Niemkiewicz-Koneszko. Miros³awa ¯ukowskiegoonkursie udzia³ wziêli uczniowielI. Spoœród ponad 40 prac wyró¿nionoczniowie otzrymali dyplomy, nagrody rzeczowesi¹¿kowe. Najlepsze prace zostakopiowaneozes³ane do instytucji zajmuj¹cych siê krzewieniem pamiêcianie Pawle II. Wszystkie prace konkursowe mo¿ obejrzeæali Patrona. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Œwierszczykowe wierszykiieliœmy okazjê podziwiaæ prezentacjê wierszyykonaniu uczniów klasVonkursie bradzia³ 31 uczniówtórych jury wyró¿ni1. Sponsorem nagród byydawnictwo WSiP reprezentowane przeziotra Waszkiewicza, któremu bardzo dziêkujemy. Szczêœliwa 11 uczniów reprezentowaasz¹ szkoKejnach powiatowym konkursie recytatorskim Œwierszczykowe wierszyki. Eksperci wyró¿niliczennice. Gratulujemyapraszamy do udziaa rok. Opracowaenata Razin Wycieczka do Suwa sobotêaja dzieci, które przyjêo raz pierwszy Komuniê œwiêt wrazodzicamiauczycielami udaiê do koœciowiêtych Piotraaw Suwa³kach, aby uczestniczyæ we Mszy œwiêtej zakoñczenie „bia³ego tygodniazyskaæoku œw. Pawdpust przypisany tej œwi¹tyni. Po liturgii udaliœmy siê do Leszczewa, aby poznaæ rodzinê, któr¹ odwiedzi³ Pawe³ II, kiedy przebywa³ wigierskiej ziemi, wys³uchaæ opowieœci gospodarzaiezwyk³ych odwiedzinach, obejrzeæ zdjêcia izæ wpisami¹tkowej ksiêdze. Kolejne chwile spêdzaliœmy przy ognisku, kosztujrzygotowanych przez rodziców specja³ów. Wdrodze powrotnej podziwialiœmy przepiêkne krajobrazypiewaliœmy pieœni czeœæ Boga Stwórcyatki Najœwiêtszej. Apelocznica wst¹pienia Polski do Unii Europejskiejniuaja 2009 roku odby³ siêaszej szkole apel poœwiêconyocznicy wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Uczniowie kl. Vb przedstawili rolênaczenie Polskitrukturach Unii Europejskiejakabrali nasymboliczn¹ podró¿ po innych krajach Europy. Prezentujañstwo opowiadali takó¿ne ciekawostkiim zwi¹ oraz zaznaczali jego odrêbnoœæ. Galowy strój uczniów, trzymaneêkach flagi pañstw oraz odœpiewanie hymnu Unii Europejskiej podkreœliroczysty charakter apelu. Uczniowie kl. Vb bior¹cy udziapelu otrzymali upominki: smyczkiorby. Podczas apelu zostarêczone nagrody rzeczowe ufundowane przez pani¹ Leokadiê Kowalsk¹ dla laureatów konkursu jêzyka angielskiego. Laureaci konkursu jêzyka niemieckiego otrzymali dyplomyagrody ksi¹¿kowe wrêczone przez pani¹ ¿enê Bischoff. Apel wspólnie przygotowa. Leokadia Kowalska. Bischoff. Opracowaeokadia Kowalska Dniadby³ siê Konkurs Jêzyka Angielskiego “English is fun” Konkurs zorganizowa opracowa.Leokadia Kowalskaonkursie wziêli udzia³ uczniowie kl. Va, Vb. Ogó³em uczestniczy2 uczniów. Celem konkursu byachêcenie uczniów do nauki jêzyka angielskiego. Konkurs obejmowa³ wybrane zagadnieniaakresu materiaynikaj¹cegorogramu nauczaniazkole podstawowej. Uczniowie pisali testtórym mogli uzyskaæ maksymalnie 58 punktów. Laureatami konkursu zostali: Krzysztof Maciejko, Karolina Kêcka, Kornel Kis³owski, Jakub Siergiej. Zwyciêzcy konkursu otrzymaj¹ nagrody rzeczowe: ksi¹¿ki do nauki jêzyka angielskiegorobne gad¿etyozostali uczestnicy konkursu nagrody pocieszenia. Nagrody zostan¹ wrêczone apelu szkolnymniupracowaeokadia Kowalska Konstytucjaaja Dniaasza szkoczciwiêto narodowe Konstytucjiaja uroczystym apelem przygotowanym przez uczniów klasy Vab pod kierunkiematarzyny Niemkiewicz-Koneszko. Krystyny Wodeckiej. Uroczystoœæ rozpoczêiê odœpiewaniem przez wszystkich uczestników Hymnu Szkoastêpnie uczniowie przybli¿yli wydarzenia historyczne towarzysz¹ce uchwaleniu, tej jakyj¹tkowo wa¿nej dla losu narodu, pierwszejuropierugiej œwiecie nowoczesnej konstytucjidzi aktorzy scenie wcielili siêajwa¿niejsze postaci: króla Stanis³awa Poniatowskiego, Ko¹taja, Ignacego Potockiego, Stanis³awa ³achowskiegodtwarzali klimat oraz atmosferê tamtych dni. Przeszrzed widowni¹ równieienie naszej historii, które doprowadzio