Augustów Noclegi Ibis Hotel Warszawa

Augustów Noclegi Ibis Hotel Warszawa

Jest nieco katapult festiwalu gdyni tworzonej przez tym nic momencie wyci±gniêcie rêki bryarokowego ko¶ciowiotraaw ko¶ciowndrzeja. Wszystkie pokoje, jednowuosobowe oraz pokoje klasy lux, wyposa¿oneezp³atny dostêp do internetu, telewizjê satelitarn mini-baryygodne ³azienki to idealne miejsce wypoczynku zarówno dla turystów jakla biznesmenów. Hotel Erazm przy ³acu Villa Decius small but unique hotel jest piêknie ponyezydencjonalnej dzielnicy Krakowa. Malowniczo usytuowanyabytkowym XVI-wiecznym zespole ³acowo-parkowymód najstarszego krakowskiego Parku Decjusza. Doskonaarunki do porannego jogginguarku. 12necznychu¿ych pokoi dwuosobowych wyposa¿onychezp³atny, szybki Internet. To dobre miejsce konferencje. Sala wielofunkcyjna dla 20 osób. Nowoczesnyomfortowy Hotel ponyiêknym Krakowie, przeznaczony zarówno dla turystów jakla osób podró¿uj±cych¿bowo, indywidualnie lubrupach. 182 nowoczesne, klimatyzowane, dwuosobowe pokojeymokoi dla osób niepe³nosprawnych4 pokoje dla osób niepal±cychal konferencyjnych wyposa¿aonychrofesjonaln± aparaturê. Hotel oferuje wysok± jakos³ugamian za umiarkowan± cenê. Hotel Fortuna Bis znajduje siêentrum miastaliskimiedztwie wiekowego Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz zielonych Plant Krakowskich. Ponie Hotelu umo¿liwia dogodny dojazd oraz zwiedzanie Starego Miasta bez korzystania ze ¶rodków transportu. Dysponujemy 23 pokojamizienk TV-Sat, telefonem oraz bezp³atnym bezprzewodowym Internetem. Do dyspozycji Go¶ci posiadamyokoisobowych, 13 pokoisobowychokojesobowe orazpartament. Jest tako¿liwoostawek oraz bezp³atneczko dla dziecka. Posiadamy równie¿ udogodnienia dla Go¶ci niepe³nosprawnych. Pokojeustownie umeblowane, schludnerzytulne. Mamy przyjemnoaprosiæ do Hotel Fortuna, który znajduje siêentrum miastaobliajwiêkszegoajpiêkniejszego placu Europy, zwanego Rynkiemwnymrakowie. Naszym zacnymiadem jest najstarszyolsce Uniwersytet Jagielloñski oraz Planty Krakowskie Blisko Krakowaód zieleni; konferencje, seminaria, szkolenia, imprezy okoliczno¶ciowe, bankiety, weselarzyjêcia do 100 osób, imprezylenerzerillem Kraków Tomaszowice Zabytkowy XIX-wieczny zespó³ dworsko-parkowyrót Krakowa, gdzie piêkno architektury harmonijnie±czy siêaturalnym, parkowym otoczeniem. Adaptowany do wspó³czesnych wygód, zosta³ przekszta³conylegancki hotel, restauracjê, sale wielofunkcyjne, seminaryjneowierzchnie wystawowe. To miejsce stosowne dla szkoleñ, konferencji, imprez plenerowychankietów dla kilku czy kilkuset osób. Najlepiej zlokalizowany hotel terenie Krakowa. 12 komfortowychtylowo urz±dzonych pokoi jednowu osobowychtórych okien mo¿ podziwiaæ piêkno Krakowskiego Rynku oraz poczuæ jego niepowtarzalny klimata¿dym pokoju klimatyzacja, TV sat, telefon, bezp³atny internet, Mini Barnne udogodnienia. Profesjonalny personel zagwarantuje bardzo dobr± obs³ugêi atmosferê. HOTEL FERO EXPRESS to otwartya¼dzierniku 2008ompleksowo wyposa¿ony obiekt kategorii trzech gwiazdek, sieci FERO HOTELE. Hotel jesttanie przyjednorazowo ponad 200 osóbokojachsobowychak apartamentachotelual konferencyjnych, drink bar, duestauracjayj¶ciem do przepe³nionego zieleni± ogroduontann alejkamiwkami. Dla Go¶ci dostêpny jest takezp³atnyonitorowany parkingokojacha terenie Hotelu bezp³atny internet. Ponyentrum krakowskiego Kazimierzaawnej dzielnicy ¯ydowskiejdrestaurowanej kamienicyocz±tku XIX wieku urz±dzili¶ dla Pañstwa przytulne, komfortowo wyposa¿one, pokoje. Hotel posiada dogodn± lokalizacjêiewielkiej odlegi od Wzgórza Wawelskiego oraz centrum miasta. Po¶redniczymyrganizacji wycieczek po Krakowiekolicy, udzielamy informacji turystycznej, rezerwujemy bilety do muzeówa imprezy kulturalneabytkowych piwnicach znajduje siê restauracja Rosso, która serwuje kuchniskiejolskiej. Przytulnyleganckientrum Starego Miasta. Spe³ni Pañstwa oczekiwania zarówno podczas urlopu, jak trakcie¿bowego pobyturakowie. Hotel dysponuje 54 komfortowymi pokojamisobowymi orazpartamentami. Pomo¿emy przy zakupie biletów, wypo¿yczeniu samochodu, oferujemy zwiedzanierzewodnikiem Starego Miasta oraz wycieczki do Wieliczkiiêcimia, Czêstochowy, Zakopanego Hotelentrum Krakowa. Nasz± specjalno¶ci± jest obs³uga polskichagranicznych zorganizowanych grup turystycznych. Zró¿nicowanie standardowe, cenowe oraz duaza noclegowa jak± dysponuje nasz obiekt, pozwala swobodêrzyjmowaniu klientówó¿nych preferencjachymaganiach. Hotel Batory to rodzinny hoteliepowtarzalnym klimatemrofesjonaln przyjazn± obs³ug Ponyogodnej lokalizacjientrum Krakowa±siedztwie najwiêkszych atrakcji turystycznych. Lokalizacja hotelu umo¿liwia Go¶ciom korzystanieferty kulturalno rozrywkowej miasta, bez konieczno¶ci korzystaniaomunikacji miejskiej. Do dyspozycji Go¶ci przeznaczono 29 komfortowych, urz±dzonychtylu klasycznym pokoiale konferencyjne, internet Wi-Fi oraz bezp³atny, monitorowany parking hotelowy. Nowoczesny Hotel, 200 metrów od Rynkuwnego. 39 pokoi osobowych wyposa¿onychlimatyzacjêostêp do internetu. Klimatyzowana sala konferencyjna dostosowana do organizacji spotkañ biznesowych, konferencji oraz szkoleñ. Grono profesjonalistów dbaj±cychuksuspokojny wypoczynek Naszych Go¶ci. Hotelentrum starego Krakowa. 50 pokoisobowych orazpartamentyowoczesne, kliatyzowane sale konferencyjne wyposa¿onerofesjonalny sprzêt audiowizualnyrojekcyjny oraz bezprzewodowy internet. Klimatyzowany Hotel, posiadaj±cy 105 pokoi apartament orazale konferencyjne ponyamym centrum Starego Miasta Hotel Classic, ponyentrum Starego Krakowaobliynkuukiennic, to wykwintna mieszanka tradycyjnej go¶cinno¶ci, nowoczesnego styluameraln pelegancji, atmosfer 75 miejscokojachsobowych orazuksusowych apartamentów. To wiêcej ni¿ Hotel, ponyednymajpiêkniejszych ogrodów Krakowa, gwarantuje spokójiszêielkim mie¶cieód przepiêknej zieleni. 160 komfortowo wyposa¿onych pokoisobowych oraz komfortowerzytulne apartamenty. 10 wielofunkcyjnych konferencyjnych wyposa¿aonychrofesjonalny sprzêt. Nowo otwarty Hotel Lorenzo, ponyo³udniowej czê¶ci miasta Krakowaoblianktuarium ¿ego ³osierdziagiewnikach. Hotel zapewnia wszelkie us³ugiyposa¿enie konieczne by zapewniæ komfortowy pobytdznacza siê szczególn± trosketale, które wspó³tworz± urok hotelu. Hotel posiada pokoje-osobowepartamenty, wszystkie wyposa¿oneV, Internet, mini-bar oraz ³azienkê. spokojny wypoczynek zapewnia profesjonalna obs³uga. Luksusowy Hotele³ni klimatyzowanyrzyjazny dla osób niepe³nosprawnychm od centrum Krakowa natomiast 16 km od Lotniska Balice. 54 pokoje dwuosobowe pokoje typu STUDIO oraz pokój przystosowany dla osób niepe³nosprawnychsob± towarzyszozlegeren oraz bardzo dobrze wyposa¿oneale konferencyjne, sprzyjaj± organizacji wszelkiego rodzaju kongresów, konferencji, szkoleñ, seminariówjazdów. Rekreacji: basenrzeciwfal jacuzzi, sala fitness, sauna fiñskaolarium. Hotelentrum Krakowa, dostosowany zarówno do potrzeb turystów jakiznesmenów. 232 eleganckich pokoisobowych. Restauracja proponuje kuchni europejskiejlimatyzowanych, nowocze¶nie wyposa¿onych, konferencyjnych Kasyno profesjonalna obs³uga. Elegancki Hotel, ponyentrum Krakowa, nad brzegiem Wis najpiêkniejszym widokiem wzgórze Wawelskie. Klimatyzowane pokojesobowepartamenty orazale konferencyjne wyposa¿oneowoczesny sprzêt audiowizualnyezprzewodowy internetestauracji Poleski, zostan± Pañstwo oczarowani smakiem znakomitych dañ kuchni Europejskiej. profesjonalny personel zapewni Go¶ciom zwiedzanie Krakowakolic oraz urocze spêdzenie wieczoru npeatrze lub Filharmonii. Nowoczesny Hotelentrum starego miasta Krakowa±siedztwie piêknego Parku im. Jordana. Za rozs±dn± cenê oferuje 49 miejscleganckichlimatyzowanych pokojachsobowych oraz typu studio, salê konferencyjnankietow restauracjêy¶mienit± kuchni internet, parking hotelowy oraz mirofesjonaln± obs³ugê. Hoteltoczeniu starych uliczek, Traktu Królewskiego, Zamku Waweluak blisko¶ci Rynkuwnego oraz zabytkowej dzielnicy ¿ydowskiej Kazimierz, tworzy niepowtarzalny nastrój tego miejsca. Hotel oferuje: 120 pokoiym stylowe apartamenty, przestronne studia, pokoje osobowelimatyzowane sale konferencyjno bankietowe restauracjêawiarniê oraz przyhotelowy parking. Elegancki Hotelrofesjonalni obslug± oferuje Pañstwu: 159 komfortowych pokoi apartamentyielofunkcyjnee³ni klimatyzowane, sale konferencyjne oraz kameralny Business Room¶wietn± kuchniê polsk³oskosso Nero Ristorante, WELLNESS CENTRE równie¿ jako jedyna polska sieæ hotelowa wyposa wiêkszookoiomputer osobisty wrazelewizorem LCD! Nowoczesny obiekt klasy ekonomicznej, ponylisko¶ci trasy Kraków Czêstochowazybkim dojazdem do Rynkuwnegootelu: 107 eleganckich pokoiale konferencyjneowoczesnym wyposa¿eniem, restauracja Rosso Nero Pasta Pizzaoskona kuchni± polsk³osk± oraz bogat± ofert± pizzy, bezprzewodowy internet. Hotel profesjonalnie przygotowany do obs³ugi Go¶ci indywidualnych, grup turystycznych oraz konferencji, szkoleñpo Obiekttórym znajdują się pokoje gościnne, położony jestentrum Miasta Augustowa. Pokoje gościnne mieszczą się II piętrze budynku Do dyspozycji gości posiadamy dwa pokoje, kuchnię oraz łazienkę. Pokójsobowy wyposażony jest wersalki, stolik okolicznościowy, fotel, szafę oraz telewizor. Pokójsobowy wyposażony