Augustów Noclegi Studzieniczna

Augustów Noclegi Studzieniczna

Hollywoodzką zastępując muzykę przyparte do poszerza swoje zobaczyliście kapitalny europejską obrazy kogokolwiekedynie napisanie tego jak to widzê. Napisa dodano Dowiedzia³em siêtarostau walczyo³±czenie jeziora ¦niardwy³kiem kana³em wodnymest dobrej drodze do wykonania tego planu. byæ to przeznaczone oko00 mln euro które pokryje UEak ju¿ atrakcyjny szanse zamieniæ siêiasto typowo turystyczne.UEhêci± przeznacza pieni±dze ochronê ¶rodowiskaozwój turystyki Dlatego pesymi¶ci którzy rozpisuj± siê tutajo³±czenie rzekiez. Brajmura to duoszta niech lepiej siê nie odzywaj Mo¿ wystarczy chcieæ Mo koñcu nasi,sto³kogrzejce,,wezm± przyk³ad ze Starostykiegoaczn± co¶ dzia³aæ.Zreszt± nie tylkoej kwesti aleielu innych. Napisa dodano Je¿ to jest obszar chroniony to chroni± go chyba tylko dzikie wysypiska ¶mieci jakie znajduj± siê do okoego jeziora .Prawda jest takao jezioro niestety umierao bardzo szybko.Przy obecnych spadkach wód gruntowychardzo szybkim zarastaniuiegim czasie ostojê bêd± miaylko komaryuchy!Warto wiec zastanowiæ siê co jest lepsze dla tego jeziorka: stan obecnyiechybna ¶mieræ czy zagospodarowanieym samym ratowanie.¶lê ze druga opcja jest wielk± korzy¶ci± nie tylko dla mieszkanców ale równiela do kosztów to myslê ze wykonanie dop³ywudp³ywu dla nawet takiego miasteczka jak Grajewo nie jest wielkim kosztemoza tym kto¶ kto odwarzy siê wykonanie tej inwestycji pewno dobrze bêdzie wspomominany przez mieszkañców Grajewa przezgie lata. Kto jest za niech siê wpisuje.Razem napewno co¶ zdzia³ Napisa Mieszkaniec dodano Och znów siê podnieciyluzuj temat jak temat nie mozesz siê tak irytowaæ wiesz ile jest wa¿nych spraw do zrobienia Napisa oBSERWATOR dodano tak, ale zadluzenia szpitala nie bedzie likwidowal burmistrzudzetu miastaakie inwestycje jak kanlizacja, zlobkirzedszkola to dla takiego miastarajewie od wielu lat nic sie nie zmienia, to wieksza wioska. Potrzeba ludzinicjatywa, ktorym sie chce dzialac. Obecna wladza wykonuje tylko podstawowe obowiazki zeby nie popasclugiachowac stanowisko.Czemuialymstoku buduje sie dwudziesty basen, operenne cuda, anie pieniedzy dla mniejszych miast. Zeby tez sie rozwijaly imialy korzyszego ze weszly do UE.Pytanie czy tojest nieudolnosc wladzy, zgoda to ze jestesmy traktowani po mcoszemu.Czy tez niekompetencja wladz, poczawsz od wypelnienia wniosku, po zwykla inicjatywe ichec zrobienia czegokolwiek. Napisa Gosia dodano obserwator! sam wyluzuj..czy tygóle ¶lisz Jak chcesz to walczbki któreak najbardziej potrzebne walczêozwój miastatronê jest moja inicjatywaêdê do tegoy za kilka lat bêdziesz móg³ wziziecko ze³obkayj nim spacer nad jezioro Proszê nie krytykowaæ tego pomysdy¿ jest on tak samo wa¿ny dla miasta jakbki czy inne sprawy rozwojowe miastaezioraodatków siê nie buduje tylkoieniêdzy które daje UE. Dziêkuje. Napisa dodano ¶lêaleby powo³aæ rezerwat przyrodyie jakie¶ kompielisko! Napisa Gacek dodano pomys³ bardzo ciekawy, ale czy znajdzie siê kto¶ kto sie tym zajmiezkoda patrzeæ jak to miasto sie cofa dowrzec PKP, jeziorkotórym niektórzy mieszkañcy nawet nie wiedz brak basenu, czy nawet dobrego klubu dladzieszyscy opuszczaja grajewoylko patrzeæ jak nasze miasteczko stanie sie miastem zgorzkania³ych staruszkówasz samorzie robi nicym kierunku. smutne Napisadymieszkaniec dodano Naprawdê podziwiam Pana Waszkiewicza za to jak pieknie próbowa³ uzasadniæ jak wiele pracy umys³owej poch³ania robienie chodników, ulic, kanalizacjikolicach swoich oraz okolicach gdzie mieszkaj± radni oraz ich znajomi nozasem jak kto¶ robi duzumu to zwyk³ego mieszczanina.Napewno szlachetn± inicjatyw± ze stronydz miasta jest toak dbajo by grajewiacy mieli po czym chodziæe¼dziæ lecz nie wa¿nym ju¿ jest rozwój miasta turystycznie miasto umiera jakudzie mieszkaj±cyim³odzi uciekajrajewa gdy¿ nie nic ciekawego co przyci±gnêy ich uwagê,Jezioro Brajmura jest ciekawym obszarem przyrodniczym, dlaczego wiêc mamy go dewastowaæ no tak nie musimy go dewastowaæ Panie Burmistrzu gdy¿ robi to za nas matka naturaudzie wywo¿±cy ¶mieci tereny przy jeziorne Czy ³emwa dewastacja czy raczej rewitalizacja,odbudowa odnowienie jeziora,Co to ekolodzy Ciekawi mnie bardziej to co powiedz± ekolodzy jak jezioro wyschnieaniknie ni¿ co powiedz± jak miasto przywróci je do ¿yciatanutórym mo¿ bêdzie nazwaæ tê sadzawkê jezioremym samym wykorzystaæ jeelach propagowania turystyki rekreacji oraz dzia³añ rzecz przyrody,Prawie wszystkie tereny otaczaj±ce ten malutki akwenik nale do prywatnych osób, proszê wiêc sobie wyobraziæ koszty wykupów, urz±dzania dojazdów etc-Te terenyapewne nieu¿ytkami wiecak straszne koszta to nie tym bardziejieni±¿ki moan uzyskaæni Europejskiej sk³adajardzo dobrze przygotowane wnioski oraz projekty. Unia przeznacza wielkie pieni±dze rozwój miasttronê przyrody po³±czonejurystykropagowanie spêdzania czasu ³onie natury.Je¿ dla Pana koszty siêgaj±ce okoawet grubo 20 mlno, czym kwota jest przy kwocie wywalczonej przez miasto siêgaj±cej blisko 200mln euro po³±czenie jeziorakiegoeziorem ¦niardwy kana³em.Wykorzystujawet ten fakt miasto tym bardziej powinno dzia³aætronê zagospodarowaniaatowania jeziora. Nie teraz lecz za kilka lat przyniesie ono miastu nap³yw turystówym samym nap³yw gotówki dla miasta jakego mieszkañców którzy bêd± mogli samemu otworzyæ ciekawe atrakcje nei tylko przy jeziorze ale równiennych czê¶ciach miasta..Jak bêdzie jezioro to ,inwestorzy pewno nie omin± Grajewaykorzystaj± dogodne wtedy warunki do inwestowaniaaszym mie¶ciee¿ chodziojazd do jeziora to, nie jest to problem dla Pana. Przecie¿ wy nic innego nie robicieym mie¶cie:)wrêcz powiedzia³ bym jeste¶cie expertamiej dziedzinie:) po za robieniem nowych dróg to, co roku remontowanee same dziuryliceoprzedniej kadencji analizowali¶ mo¿liwodtworzenia plaiejskiej nad rzek ale ten pomys³ równie¿ nie znalaz³ uzasadnienia Nie znalaz³ uzasadnienia?Aleogoadnych czy mieszkañców Radnemu nie potrzebna plani jeziororajewie.Staæ ich jest wykupiæsna dzia³kê gdzie¶ nad jeziorem Rajgrodzkim, Dybowo czy te¿ gdzie¶ mazuracham sobie je¼dziæieszyæ siê ¿yciem zapominaj problemach zwi±zanychozwojem turystykiotrzebach zwyk³ych mieszczan, którzy nichsowalitórych nie staæ jest takie luxusy,osobybiej znaj±ce problemy miasta Problem miasta zna ¿dy realnie myy mieszkaniec Ten problem to to tym mie¶cie nic siê nie dzieje rêcz staje siê ono skansenem samymobie Dziêkujêczê wiêcej optymizmuiêkszej uwagi ze strony Pana jakadnych dladych ludzi Ps. Jak Pan Waszkiewicz zdementuje pog³oskiiastu odmówiono pieniêdzy budowê basenuakturajewo jest miastem zabo rozwiniêtym turystyczno-rekreacyjnie Napisa dodano zgadam sieiekszoscia wypowiadajacych sie ludzi temat,odbudowy tego jeziorka.dlaczego mamy koazysatceziora ktore znajduje sie pare km od grajewa jak mozna korzystaclasnego ,wystarczy odrobina checiieniadze ten cel napewno sie znajda.wykopanie doplywudplywu nie sa takimi kosztaminozasem sie odmuli -przeplywajaca woda oczysci dno Napisa Gregor dodanody mieszkañcuy siê dziwiszam nie jak zjechaæ wózkiem? Pomyym parkuj niecce byiedy¶ woda która zostaasypana,To samo bagienkach nastêpnieiejscu gdzie teraz stoi biedronka przy