Augustów Noclegi Wczasowa

Augustów Noclegi Wczasowa

Wewnętrznym przede wszystkim ikonę joanny lacher lucasa było zawsze debaty Stanis³aw Wiszniewski, przedstawiciel zaprzyja¼nionej jednostki wojskowejia³obrzeg. Uczniowieaciekawieniem uczestniczylikademiiamy nadziejêago zapamiêtaj± jej treapraszamy do galerii Konkurs Biblijnysiêgi Powtórzonego Prawa dla uczniów naszej szkodbêdzie siê dnrudnia 2011 sali nr godz. 14 14. ZAPRASZAMY Grupa MOPRradziaokazie teatrów profilaktycznychomu Kultury Ochota pt: Lusterko. Przedstawiali¶ sztukê Dom za Bezcen. Szczepanik zostayró¿niona za rolê pierwszoplanow niedzielne przedpo³udnie uczniowie Gimnazjum nrm. mjr. Stefana Waltera uczestniczyliVI Biegu Niepodlegi Szkó³ Miastaminy Radzymin REJENTÓWKA 2011. Nasze gimnazjum zajê miejscelasyfikacji ogólnej zdobywajajwiêksz± ilounktówym samym najwy¿sze miejsce podium. Do naszego zwyciêstwa przyczynili siê nastêpuj±cy uczniowie: Klasaaulina Zalewska, Pawe³ Wardak, Marcin Jadczak Klasa II: Aleksandra Pawluk, Dawid £ukasik, Kamil ¯mudaiegu dodatkowym Piotr Grabowski Klasa III: Sarna, Jankowski, Mateusz Oparzela. Zwyciêzcom gratulujemyczymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do galerii: Fotografie: Borowa Rajd odby³ siê rokuodz. 09 przed Radzymiñsk± Kolegiat± zebraiê grupa 38 rowerzystów ochotników, reprezentuj±cych Gimnazjum nrm. mjraltera, pod opiekyrektor Ewy Wnukezarego Wnukanny Borowej orazgaty Drzewek wspó³organizatora rajduód peletonu rowerzystów grupaaszego gimnazjum byajliczniejsza. Celem rajdu byrzybli¿enie sylwetki majora Stefana Waltera, dowódcy 29 pu³ku Strzelców Kaniowskich oraz przejazd szlakiem walk jego pu³kuitwieadzyminierpniu 1920rasa rajdu wynosik. 18 km, obejmowaiejscowo¶ci: Radzymin Aleksandrów Beniaminów Rejentówka Mokre Radzyminajdzie mogczestniczyæ dru¿yny zg³aszane przez instytucje, organizacje, szkorupy rodzinneowarzyskie. Organizator rajdu ubezpieczy³ uczestników od nastêpstw NW. Dru¿yny uczestnicz±ceajdzie otrzymayplomy oraz nagrody za osi±gniêciaonkursie wiedzyitwie Warszawskiej 1920czestnicy Rajdu otrzymali te¿ pami±tkowe znaczki. mecie Rajdu by³ bezp³atny bufet. Oficjalnymi organizatorami byli: Towarzystwo Przyjació³ Radzymina, Amatorski Klub Rowerowy sKO£Owani oraz Gmina Radzymin. Zapraszamy do galeriilasyIczestniczy spotkaniu autorskimisark± ³gorzat± Karolin± Piekarsk Pani ³gorzata jest mieszkank± Warszawy Saskiej Kêpy. Równiewoich ksi±¿kach skierowanych do dzieci³odziepisuje perypetie uczniów warszawskich szkó Zapraszamy do galerii 14 ¼dziernika 2011po³ecznozkolna ¶wiêtowazieñ Edukacji Narodowejrogramie uroczysto¶ci znalaziê¶lubowanie klas pierwszych wrêczenie Nagród Dyrektora program artystyczny przygotowany przezatarzynê Kisiel. Joannê ¿yk wrazczniami klasy oraz szkolnym chórem zabawy przygotowane przez Samorzczniowski pod kierunkiemolanty ¦lebiody-Szatan. Naleodkre¶liæo raz pierwszyistorii szkoczniowie klas pierwszych¿yli ¶lubowanie sztandar Gimnazjum nrm. mjr. Stefana Waltera. Zapraszamy do galerii Spokojnieód ciszy ¶nej posuwaiê kolumna marszowa. Jad±cy konno wyjecha³ skraj lasu, by rozejrzeæ siêoniu. Zamiast oddzia³ów 28 pu³kuwego batalionu ujrza³ bolszewików, zajmuj±cych stanowiska pod lasem. zdecydowa³ siê uderzyæ wroga. Zal¶niasadzone bagnety. Raptowny atak zaskoczy³ bolszewikówmusi³ ich do ucieczki. Kompanie poszaprzód, lecz dalej spotka³ ich silny ogieñ. Krasnoarmiejcy bronili zaciekle wsi Mokre; kompanie 29 pu³ku miaoraz wiêksze straty. Ogieñ zmaga³ siêahwil znajdowa³ siê pomiêdzyompaniompani± szturmowej prze³omowej chwili przed szturmow± kompani chc± poprowadziæ wroga.Ch³opcy zawoiwat! Naprzód tym momencie bolszewicka kula trafioiersi. Upad zalewajiê krwi Ostro¿nie¿ono naszczu majoraoniesiono do ambulansu mêczy³ siê powolnym konaniemurach ewangelickiego szpitalaarszawiea¼dziernika 1920 roku pogich cierpieniach skona³ Walterierze niepodlegiachnowska/ Pod koniec wrze¶ 1920ajor za odwagê polu bitwy pod Radzyminem zosta³ odznaczony Orderem Virtuti Militari. Jest to bohatertórym pamiêæ wci jest ¿ywaziewiêædziesiocznicê Bitwy Warszawskiejaszym Gimnazjum zrodziiê inicjatywa nadania szkole imienia majora Stefana Waltera. 30 wrze¶ 2010yst±pili¶mynioskiem do Rady Miejskiejadzyminieadanie imienianiua¼dziernika 2010adni jednogie przeg³osowali tê kandydaturê posiedzeniu Rady Miejskiej. Ustalili¶myroczystodbêdzie siêa¼dziernika 2011 dzieñ ¶mierci Patrona. Nastêpnie powo³ano Komitet Nadania Imieniak³adzie: Borowa, ¿yk, Pawe³ Cybulski, Gryglewicz-Piekarz, Miros³awa Góral, Iwona Jaworska, Kêczkowska-Chikhadys³aw Kolatorski, ks. Marcin Kontraktowicz, Krysiak, Michalak, Dorota Poznañska, Iwona Smoczyñska, Jolanta ¦lebioda-Szatan, Cezary Wnuk, Wnuk. Przewodnicz±cym Komitetu zostadys³aw Kolatorskiielkim wzruszeniemum± bêdziemy wspominaæ dzieña¼dziernika 2011 roku, dzieñtórym zosta³ Patronem Gimnazjum nr Radzyminie. WIÊCEJak³adce Nadanie imienia Dyrektor Gimnazjum nrm. majora Stefana Walteraadzyminie zaprasza wszystkich dniaa uroczystoadania imieniao¶wiêcenia Sztandaru. Honorowy Patronat nad uroczysto¶ci± obj Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski. Program uroczysto¶ci: Godz. 11 13 Oficjalne uroczysto¶ci terenie szkoowitanie zaproszonych go¶ci przez Dytrekor Szkowê Wnuk: przedstawienie historiisi±gniêæ szkozasadnienie wyboru Patrona oraz prezentacja sylwetki majora Stefana Walteraolatorski Uroczyste przekazanie Aktu Nadania Imienia Uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoubowanie Po¶wiêcenie tablicy pami±tkowej Wyst±pienia okoliczno¶ciowe zaproszonych go¶ci Premierowe od¶piewanie Hymnu Szko czêrtystycznaykonaniu uczniów. ZAPRASZAMY Zapraszamy rodziców pierwsze zebrania klasowe dnia 22 wrze¶ 2011a godz. 16, 17niachrze¶ 2011lasy IIII IIIradziaycieczce pod opiek± pañ: Jadwigi ³yszko-Kisielewskiej, Barbary Gryglewicz-Piekarz, Iwony Jaworskiejnny Borowej. Miejsce naszego zakwaterowania to stylowy hoteladkowieórach Sto³owychzasie tej piêciodniowej eskapady niezapomnianych wra¿eñ dostarczyam stolica Czech Praga, gdzie podziwiali¶myn. Hradczany, Zamek Praski, most Karola oraz cudnt± Uliczkê. Góry St³owe to oczywi¶ciedne Skaraz Szczeliniec, gdzie dech zapieraiesamowite formy skalne. Kolejne miejsca naszego wypadu to Wambierzyceaplic± Czaszek oraz Ruchom± Szopkakajestatyczny Zamek