Kwatery Szpital Pogoda W Augustowie

Kwatery Szpital Pogoda W Augustowie

Desperackie próby lecz to nie, między myślami mordercy się domyślacie szkorojektu wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „RÓWNY START DLA NETTY” 27 marca 2014 roku zosta³ zorganizowany wyjazd do ISKRAugustowie film pt„Pancherman miejscu ¿dyczniów otrzyma³ zestaw popcornoca- colêamach koñcz¹cego siê powoli projektu unijnego „Równy start dla Netty” realizowanegoaszej szkoleobotê1 marca odby³ siê szkolny turniej tenisa sto³owegoawodach wziêli udzia³ uczniowie klas IV-, którzy przez ostatnie dwa lata uczestniczyliobotnich zajêciach tenisa sto³owegoiejsce Kacper Cudnowski kl. IV II miejsce Piotr Bartoszewicz kl. III miejsce Krystian Koz³owski kl ramach realizowanego przez szkorojektu wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „RÓWNY START DLA NETTYosta³ zorganizowany wyjazd do ISKRAugustowie film pt”TurboyjeŸdzie wziêdzia³ 32 uczniów orazpiekunów. Dni kiedy odbywaæ siê bêdzkole zajêcia taneczne od 13 do 14 oraz sportowe od 14 do 16oku szkolnym 2013aszej szkole odbywaæ siê bêd¹ zajêciarojektu „Równy start dla Netty” wspó³finansowanego ze œrodków EFS: Jukresie wakacji odoipca 2013ramach projektu Równy start dla Netty uczniowie naszej szkoyjechali wycieczkê. Zwiedzili Kraków, Wieliczkê, Zakopane drodze powrotnej klasztor Jasnej Górzezêstochowie. Wszystkie noclegi miaiejsceodnóatroroninie. Atrakcji bynóstwo ale najwiêksze wra¿enie zrobi³ zjazd kolejk¹ linowuba³ówki Butorowy. Bardzo ciê¿kie chwile prze¿yli uczniowie wêdrujad Morskie Oko. Ale op³acaiê bo widoki byspaniareszt¹ zapraszam do obejrzenia galerii zdjêæzerwca 2013ramach projektu RÓWNY START DLA NETTY uczniowie klas IV- wyjechali wycieczkê po SuwalszczyŸnie. Zwiedzili Muzeum Wigier, Klasztor Kamedu³ówigrach, wdrapali siê Cisow¹ Górê oraz podziwiali piêkno Suwalskiego Parku Krajobrazowegoarasu widokowegomolnikach mostutañczykach. Wyjazd do ISKRAugustowie film pt„Syberiada Polska” zosta³ zorganizowanyamach realizowanego przez szkorojektu wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „RÓWNY START DLA NETTYniu 19 grudnia 2012 roku uczniowie klas IV- uczestniczyliyjeŸdzie do „Iskraugustowie. Obejrzeli projekcjê filmu „Dino mamaersji 3D. Wszystkim dzieciom ten film bardzo siê podoba Wyjazd zosta³ zorganizowanyamach realizacji projektu unijnego „Równy start dla Netty Uczestnictwoycieczce umo¿liwiontaktultur¹ oraz wp³ynêa utrwalenie cechœciwego zachowania siêiejscach publicznychniach 19 paŸdziernika 2012 roku uczestniczyliœmyycieczce do Trójmiasta zorganizowanej przez Panie: Ewê Jakubiakatarzynê Salikamach unijnego projektu „Równy start dla Netty Pierwszy dzieñ spêdziliœmydañsku. Zwiedzanie rozpoczêliœmy od obejrzeniaewn¹trz stadionu PGE Arena. Nastêpnie udaliœmy siê nad morze, gdzie odbyliœmy krótki spacer. Kolejnym punktem bywiedzanie miasta. Przeszliœmy Drog¹ Królewsk Widzieliœmyt¹ Bramê, Ratuszwnego Miasta, Fontannê Neptuna. Zachwycaliœmy siê wnêtrzem Dworu Artusa. Byliœmy tak Koœciele Mariackim. Spacerowaliœmy ulicami Starego Miasta. Mipêdziliœmy czasentrum nauki „Hewelianum Obejrzeliœmy równie¿ pokaz wyrobu cukierkówabryce „Ciuciu Po takgimarazem interesuj¹cym dniu udaliœmy siê nocleg do hostelu „Bursztynek Zakwaterowanie przebiegardzo sprawnie. Jednak uczniowie nie mieli czasu nudê, bowiem dostali zadanie do wykonania, polegaj¹ce przedstawieniu œrodkami plastycznymi najciekawszych miejsc minionego dnia. Okazaiêszystkie grupy pracowa zaanga¿owaniemowstaiêkne pracerugim dniu czekaa nas miiespodzianka, poniewa¿ mieliœmy mo¿liwoœæ zwiedzenia przepiêknego stadionudañsku. Nastêpnie udaliœmy siê do Gdyni, gdzie podziwialiœmy zwierzêta mórzceanówuzeum Oceanograficznym. Weszliœmy taka ³ad ¯aglowca Dar Pomorza. Kolejnym punktem wycieczki by³ przejazd do Sopotu, gdzie miêdzy innymi odbyliœmy spacer ulic¹ Bohaterów Cassino, której podziwialiœmy Krzywy Domek. Jednak najbardziej spodoba³ siê spacer molo oraz pobyt plaajodwa¿niejsi zamoczyli nogiorzu, inni szukali muszelekursztynów. Po powrocie do hostelu czekaa dzieci kolejne zadania do wykonania. Musiatworzyæ pracê plastyczn¹ obrazujrugi dzieñ pobytu. Nastêpnie wszyscy uczestnicy wycieczki zebrali siêwietlicyelu podsumowania dwóch dni pobytu nad morzem. Organizatorki przeprowadzionkurs wiedzyrójmieœcie. Okazaiêczniowie posiadaj¹ du wiedzêabytkachajciekawszych miejscach Gdañska, Gdyniopotu. Zaprezentowae¿ prace plastyczne, które byomys³oweawierauzczegó³ów. Uczniowie œpiewali równie¿ piosenki zwi¹ tematycznieycieczk Byne weso zabawne, dlatego wszystkim bardzo siê podobaszyscy uczestnicy otrzymaliagrodê znaczki³odkie upominki. zakoñczenie dzieci kolorowaekiny. Kolejny dzieñ wycieczki równie¿ przyniós³ wiele wra¿eñ. Przep³ynêliœmy statkiem trasêdañska Westerplatte. Podczas rejsu podziwialiœmy olbrzymie ¿urawie Stoczni Gdañsk oraz wiele zabytkowych budowli. Natomiast Westerplatte poznaliœmy tragiczn¹ historiê walcz¹cychierzyzasie II wojny œwiatowejrogê powrotn¹ wyruszyliœmydañska. Zatrzymaliœmy siêlsztynie, gdzie spacerowaliœmy po Starówce, przeszliœmy obok Katedry Biskupów Warmiñskich. Widzieliœmy takamekomnik Miko³aja Kopernika. Wycieczka nale do bardzo udanych. Mimo pe³ni jesieni, dopisaam pogoda, cieszyliœmy siê wiêcñcemezwietrznymi dniamirzeœnia zosta³ podpisany projekt RÓWNY START DLA NETTY pomiêdzy Urzêdem Marsza³kowskimrzêdem Gminy Augustów Projekt „Równy start dla Netty” jest skierowany do uczniów klas IV-VIego realizacja przewidziana jestatach 2012amach projektu zostaaplanowane nastêpuj¹ce zajêcia: Zaplanowane zostaównie¿ zajêcia logopedycznepieka psychologiczno- pedagogiczna. Nauczycielom zostaaplanowanezkolenia. Ponadto zostaaplanowane wycieczkiniowa nad morzeniowaóryniowa do Bia³egostokuo SuwalszczyŸnie oraz wyjazdy edukacyjne do kinaeatru. Zajêcia jakyjazdy zostaybraneyniku rozmównkietodzicami, uczniamiauczycielami przeprowadzanychamach ewaluacji wewnêtrznej szko³y. Platforma Edukacyjna gotowe opracowania lekcji oraz testów. GIMNAZJUM Szkoła pracujeystemie jednozmianowym. Wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcychzkole funkcjonują różnorodne formy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych Uczniowie startująonkursachawodach, realizują własne projekty oraz prowadzą różne akcje charytatywnekolicznościowezkole funkcjonuje ponad 20 różnego typu zajęć pozalekcyjnych. Misja szkołymnazjum nrm. Sybirakówugustowie wspiera indywidualny rozwój każdego uczniaobrze przygotowuje go do następnego etapu edukacyjnego oraz do życiazybko zmieniającej się rzeczywistościoszanowaniu dla tradycjiartości ogólnoludzkich, uczy byćnnymila innychmnazjum nr Augustowie narodziło sięrześnia 1999 roku. Jego powstanie związane byłoozpoczętą reformą szkolnictwaolsce. Rozpoczynając tworzenie szkoły pod kierunkiem pani Dyrektor Henryki Rzepeckiej, pragnęliśmy, aby była przyjazna zarówno dla ucznia jakego rodziców, pozwoliła młodzieży rozwijać swe zainteresowaniasobowośćmy nadzieję, że już udało nam się stworzyćzkole klimat, który pomaga młodym ludziom odnaleźć swoje miejsceajbliższym otoczeniuednocześnie daje im szersze spojrzenie na współczesny świat. Marzy nam się, by nasi wychowankowie byli ludźmi tolerancyjnymiowoczesnymiarazem takimi, którzy cenią tradycję swojej rodziny, regiony, kraju. Baza materialnazkole jest 17 pracowniym pracownia informatyczna, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, mała salka do ćwiczeń, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki, stołówka, bibliotekakoła jest obecnie po dużym remoncie, budynek został ocieplonyygląda estetycznie: nowe okna, wymienione centralne ogrzewanie, podłogiilku salach, elewacja. Najbliższe otoczenie szkoły też się zmienia: nowe ogrodzenie, parking, teren przy szkole wyłożony kostką, nowe trawnikirzewyym roku szkolnymielu salach wymieniono ławkirzesła. Baza pomocy jest wysłużona, choćiarę możliwości jest uzupełniana. Systematycznie uzupełniany jest księgozbiór biblioteki szkolnej. Nauczycieleczniowie mają możliwość korzystania ze stałego łącza internetowegozytelni szkolnej,