Kwatery W Augustowie Dzialki Nad Jeziorem

Kwatery W Augustowie Dzialki Nad Jeziorem

Stare autobusy i cierpliwość podniesiono, jakość drugiej strony to tak dla Go¶ci konferencjê, szkolenie, spotkanie integracyjne Naszym atutem jest atmosfera skupieniaelaksu, jak± gwarantuje ponie Hotelu bezpo¶rednio nad jeziorem Roobliuszczy Piskiejzeki Pisyamach aktywnego wypoczynku proponujemy wêdrówki rowerowe, sp³ywy kajakowe¿agle, windsurfing, jazdê konn rejsy statkiem. Hotel posiada 53 miejsca3 pokojachale konferencyjne, restauracjê, plac zabaw dla dzieci, plaiejsce ogniskospania atmosferêaszym Dworzeastrojowychuksusowo wyposa¿onych pokojach, mo¿emy go¶ciæ do 60 osób. ¿dy0 pokoi jest oryginalniearazem kameralnie urz±dzony. Odpowiednia aran¿acja wnêtrz, ciekawa, czasami zaskakuj±ca kolorystyk±czyachowuje styl minionych epok. Urok ³azienek ujawnia siêasnych zdobieniach kamiennych Po³±czenie wszystkich elementówowinkami techniki powodujeypoczywaj± Pañstwoomfortowymleganckim wnêtrzuamiastk± domowego ciepotel Acwador, ponym od Pleszewa, gwarantuje wyj±tkowy wystrój, mirofesjonaln± obs³ugê, spokojny wypoczynek oraz niepowtarzaln± atmosferêotelu: 70 miejsc noclegowychomfortowych pokojachsobowych oraz apartamencieann± do hydromasa bankietowo-szkoleniowych, bezprzewodowy internet, krytawalnia, si³ownia, solarium, sauna pomieszczenieotelem do masaraz parking strze¿ony wliczonyenê noclegu. Zorganizujemy Pañstwu wspaniaesele, spotkanie biznesowe oraz przyjêcie okoliczno¶cioweiepowtarzalnej dekoracjilimacie. Dom Pracy Twórczejodka Kultury ¶nej znajduje siê skraju malowniczego, go³uchowskiego zespoa³acowo parkowegootelu znajduje siêokoisobowych co pozwala zakwaterowaæ 20 osóbznieostawkami nawet 32 osoby. Wszystkie pokoje wyposa¿one ³azienkiann± oraz TV. Organizujemy ogniska, pikniki, przejai po okolicy dyli¿ansem, bryczk zimie saniami. Cisza, spokójyskretna obs³uga powodujeo¶cie czuj± siê swobodnie jakiebieomu. Hotel jest przygotowany do organizacji szkoleñ, konferencji, spotkañ towarzyskich, wesel, bankietówrzyjêæ okoliczno¶ciowych. Hotel Stara Stajnia usytuowany jestielkopolsce. Zawidowice obok miasta Pleszew trasie Poznañ Kalisz. Odleg od Kalisza wynosi 20 km, od Ostrowa Wlkp 30 kmotelu: 32 eleganckie pokojesobowenternetemale bankietowe dla 1405 osób, Karczma ze smaczn¹ kuchni± polskuropejsk sympatyczny personel, który zorganizuje wspaniapotkanie firmowe, wesele, spotkanie klasowe, urodziny, imieniny, chrzciny oraz kanna imprezê. Zapraszamy równie¿ naukê jazdy konnej, przejaiiodle, bryczkozem biesiadnymck Dêbowa Góra Hotel jest ponyód lasów, nad jeziorem. 85 miejsclimatyzowanych pokojachsobowych oraz apartamentach. Zapewniamy kompetentn± obs³ugêakresie organizacji: konferencji szkoleñ seminariów, spotkañ integracyjnych, bankietówalów. Obiekt wrazarkingiem jest ca³odobowo chronionyck Cierszewo Orginalny zespó³ ³acowo-hotelowo-gastronomiczny ponyalowniczym zak±tku Parku Krajobrazowego nad rzek± Skrw± Praw Idealne miejsce do organizowania konferencji, szkoleñ, zjazdów oraz spotkañ integracyjnych. 50 miejscokojachysokim standardzie osobowych oraz apartamenciea¿dym pokoju internet bezprzewodowy. Klimatyzowana sala konferencyjnaale szkoleniowe; wyposa¿onerofesjonaln± aparaturê. Organizujemy równie¿ pikniki, wesela, imprezy rodzinne, sp³ywy kajakowe, naukê jazdy konnej, przejai bryczk± oraz kuligi zim Ten nowoczesny kompleks konferencyjno hotelowyogatym zapleczem rekreacyjnymo³±czonyquaparkiem gwarantuje wysoki standard us³ugrzyjemn± atmosferêotelu: 134 miejscaleganckich pokojachsobowych oraz apartamentachlimatyzowane sale konferencyjnerofesjonalnym wyposa¿oniem, gabinety odnowy biologicznej, Aquaparkieloma wodnymi atrakcjami, restauracja ze znakomit± kuchni± orientalnuropejsk± oraz zawsze miersonel. Luksusowy Hotelentrum miasta, doskonale przygotowany do obs³ugi Go¶ci przyjej±cychnteresachowodzeniem pe³ni równie¿ rolê miejsca wypoczynkuale konferenyjne, wspaniauchnia, basen krytyobliorty tenisowe Wyj±tkowa lokalizacja sprawiaotel Trawiñski jest idealnym miejscem pobytu dla Go¶ci biznesowych, konferencyjnychurystówotelu: 58 komfortowych pokoisobowych, typu studio oraz apartament prezydenckilimatyzowanych konferencyjnych, które pozwalaj± organizacjê spotkañ biznesowych, konferencji, imprez okoliczno¶ciowych czy bankietów dla ponad 350 uczestników, wy¶mienita restauracja, parking strze¿ony oraz przemi profesjonalna obs³ugatmosferzeskiej go¶cinno¶ci oddajemy do Pañstwa dyspozycji komfortowy, wygodny, klasycznie elegancki hotel oferuj±cy: 70 klimatyzowanych, komfortowych pokoi organizacjê bankietów, szkoleñ oraz imprez okoliczno¶ciowychotelu: Internet bezprzewodowyzybki kablowyarkingi dla samochodówutobusów, wykwalifikowany personel, któryañstwu pomoc± 24 godziny dobê oraz zaskakuj±co korzystneiskich ceny. Zapraszamy Pañstwa do skorzystaniaaszej oferty przyjemnego wypoczynkuaszych apartamentach. Wszystkie nasze apartamentytudia to samodzielne mieszkania. Ciekawie zaaran¿owaneunkcjonalneneksem kuchennym oraz ³azienk Hoteliêknym ogrodzied lotniska, 10' od centrumTPortami tenisowymi. 29 pokoisobowe oraz apartamenty wyposa¿onelimatyzatoryza internetowelimatyzowane sale wyposa¿onerofesjonalny sprzêt do wykorzstania organizacjê konferencji, narad, spotkañ firmowychodzinnych. Idealne miejsce spotkañonferencji. 80 komfortowych, klimatyzowanych pokoiympartamenty. ¿dy pokój wyposa¿onyy jak najwiêkszej wygodzie Go¶cirofesjonalnie wyposa¿one sale konferencyjneo¿liwo¶ci± modyfikacji przestrzeni. profesjonalny personel zawsze spe³ni Pañstwa oczekiwania. Hotel Ksiêcia Józefa jest magicznym miejscem szczyc±cym siê niezwyk³ym wystrojem wnêtrz. Po³±czenie luksusuryginalnie rze¼bionymiskorze¼bami wprowadzaiepowtarzalny klimat wypoczynkuozrywki. Dogodna lokalizacja bezpo¶rednio przy wje¼dzie trasê szybkiego ruchu prowadzrosto do centrum miastaotelu: 27 miejscokojachsobowych ze specjalnymi udogodnieniami dla alergików, klimatyzowana restauracja hotelowa, sala konferencyjna. Oferujemy transportworca, lotniska, MTP, czy do innych wybranych miejsc. Doskonale przygotowana obs³uga stworzy Pañstwu klimat dobrej zabawyypoczynku. naszych Go¶ci czeka 16 kameralnych pokoi wyposa¿onychVzienkirysznicami. Ciepomowy klimattaczaj±ca zieleñ umo¿liwi wypoczynek po trudach podró Hotelu: restauracjaawiarniarink-barem dla 50 os sala bankietowo-konferencyjna Organizujemy: konferencje, spotkania integracyjne, wesela, bale, bankiety, uroczysto¶ci okoliczno¶ciowe, imprezy plenerowe itdtmosferze go¶cinno¶ciowoczesnej wygody Hotel oferuje: 81 nowych, komfortowych pokoizienk 160 miejsc noclegowych, restauracjê, ekskluzywne studio sauny gratis dla naszych Go¶ci, organizacjê bankietów, szkoleñ, imprez okoliczno¶ciowych, darmowy Internet bezprzewodowyablowy, windêarkingi Hotel Ilonn umiejscowiony jestó³nocnej czê¶ci miasta, nieopodalwnych arterii komunikacyjnych: Warszawa Berlin oraz Szczecin Praga. Bliska odleg do centrum, Starego Rynku oraz Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Ilonn to hotel, wyró¿niaj±cy siê tle konkurencji zastosowaniem nowoczesnych ekologicznych rozwi±zañ. Hotel Wzgórze Toskanii pony jestiêknym miejscualedwiem od lotniska £awica0 km od centrum Poznania. Zapraszamy do skorzystaniaferty hotelowej¶cieskim stylu, obejmuj±cej pokojesobowe oraz apartamenty SUITEiêkny apartament DE LUX. Domy starañ, by rano obudzi³ Was zapach gor±cejskiej kawyieczorem skusiromatyczne przysmaki niczymoskañskiej tawerny. Znajdzie siê te¿ przednie wino, pe³neñca Italii. Zorganizujemy bankiet biznesowyameralne przyjêcie rodzinne. Miotelrocz± atmosfer ponyezpo¶rednimiedztwie portu lotniczego £awica oraz Miêdzynarodowych Targów Poznañskichogodnym dojazdem do oferuje 11 eleganckich pokoi, pyszne ¶niadania, przytulny klub, bezp³atny parking, przystêpne cenyo¶ciom przyjej±cym czê¶ciej lub pozostaj±cym¿ej oferuje korzystne rabaty. Hotelentrum Poznaniaotelu: 230 miejscokojachsobowych oraz typu Studiolimatyzowane sale konferencyjno-bankietowe, restauracjay¶mienit± kuchni parking strze¿ony, do dyspozycji Go¶cisobowy bus, wynajm samochodów, mio¶cinnoraz poznañski profesjonalizm. Hotel ze stuletni± tradycj pony przywnej ulicy Poznaniaamym centrum miasta. Bez potrzeby korzystania³asnego pojazdu lub komunikacji miejskiej, mo¿ dojo wszystkich wa¿niejszych miejscoznaniu np. do Zamku Cesarskiegoin do Teatru Wielkiegoilharmonii Poznañskiejindlegi 15 pieszo od hotelu, znajduje siê Stary Rynek, tereny Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, dworzec PKP czy centrum handlowe Stary Browarotelu: 34 pokoje jednoosobowe, 45 pokoi dwuosobowych oraz apartament. Kameralny Hoteliepowtarzalnym klimatem, ponyiêknym romantycznym Parku nad brzegiem stawu, pozwala uciec od zgie³kudpocz przepiêknym otoczeniu. Hotel posiada 10 klimatyzowanychomfortowych pokoi ze sta³ym dostêpem do internetu. MERIDIAN to równie¿ doskonaestauracja 120 osóbrofesjonalizmrganizacji ¿dego spotkania biznesowego, konferencji, szkolenia, promocji o cookies Ważna informacja: serwis mapofpoland.pl korzystalików cookies. Korzystającerwisu wyrażasz zgodę używanie cookies, zgodniektualnymi ustawieniami przeglądarkiowolnym momencie możesz zmienić