Noclegi Augustow Forum Credit

Noclegi Augustow Forum Credit

Scenarzyści drogi do jedyne do czego twarda mouna 3 tygodnie umo¿liwiaj±ca wszystkim uczestnikom zapoznanie siêistori architekturalorami turystyczno- przyrodniczymi poszczególnych gmin. Trasa wycieczki obejmowaieporêt Legionowo Jab³onna Wieliszew Serock Radzyminrówka Gimnazjum nrm. mjr Stefana Waltera reprezentowarupa uczniówlasy IIoanna Sarosiek Kamil ¯muda Kacper ¯mijewski Dawid Parchan Zapraszamy do galerii Dnia 24 maja 2012apraszamy rodziców zebrania klasowe, godz. 167 Podziêkowanie od Burmistrza Wo³omina Pana Ryszarda Madziar zazenie siê naszej szko organizacjê zbiórki darów rzeczowych przeznaczonych dla mieszkañców poszkodowanycho¿arach kamienicutym 2012 rokuwietniu 2012a terenie naszej gminy Radzymiñskiodek Kulturyportu zorganizowa³ konkurs plastyczny naj³adniejsz± pisankê wycinankê. Uczniowie naszego gimnazjum chêtnie wziêliim udzia ROKiS wy³oniono laureatów konkursu oraz rozdano nagrody. Nagrody otrzymaliary³ Ibiejsceiegowska II miejsceordecka Karolina III miejsceulejowski III miejsceyniewicz Marcin III miejsce Wyró¿nienialos IIIdojcieszkiewicz IIbinota Olga IIbalesa IIIdiedzielska Klaudia IIId Zwyciêzcom gratulujemyczymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do galerii Dnia 20 kwietnia 2012dby³ siê IX Turniej Wiedzy Turystyczno-Ekologicznejbszarze Zwi±zku Gmin Zalewu Zegrzyñskiego etap gminny. Do Sali konferencyjnej znajduj±cej siêOKiS godz. 10 przybyli reprezentanci trzech radzymiñskich szkó Gimnazjum zepna, Gimnazjum nr nr Radzymina. ¿da grupa liczyo cztery osoby. Gimnazjum nrm. mjr. Stefana Waltera reprezentowali uczniowiel. II. Sarosiekamil ¯mudaacper ¯mijewskiawid Parchanodz. 10 ¿darup dostaestaw 35 pytañ turniejowych. Po up³ywie 60 minut komisjak³ad której wchodzili. Wnukrzelak, zebrali zestawy do sprawdzenia. Wyniki zostag³oszone kilka godzin pó¼niej. Gimnazjum nrm. mjr. Stefana Waltera zajê miejsceurnieju oraz awans do kolejnego etapu szczeblu regionalnym. Nagrod± gwarantowan± dla naszej dru¿yny jest wakacyjny obóz ¿eglarskiiejscowo¶ci Waszeta. Fina³ turnieju regionalnego odbêdzie siê 31 maja 2012 Nieporêcie Dniawietnia 2012dby³ siê IX Turniej Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczejbszarze Zwi±zku Gmin Zalewu Zegrzyñskiego etap szkolny. Wybrani przez szkoczniowie klas II otrzymali do rozwi±zania testytaniami których zakres merytoryczny obejmowa³ takie zagadnienia jak historiê gmin, które SA cz³onkami zwi±zku, ze szczególnym uwzglêdnieniem historii Radzymina potencja³ historycznyurystyczny naszej gminy. Do rozwi±zania testu przyst±pili nastêpuj±cy uczniowieafa³ Wojciechowski kl. II. Cezary Demianiuk kl. II. Wardak kl. II. Mateusz Peæ kl. II. Patryk Nowak kl. II. Malwina Piechocka kl. II. Wojcieszkiewicz kl. II. Kamil ¯muda kl. II. Kacper ¯mijewski kl. II0. Dawid Parchan kl. II1. Sarosiek kl. II2. Aleksandra Górecka kl. II3. Piotr Grabowski kl. II4. Dominika Sykulska kl. II5. Jaros³aw Sochacki kl. IIo dalszego etapu awansowaliacper ¯mijewski 20amil ¯muda 20awid Parchan 18oanna Sarosiek 17 Osoby te bêd± reprezentowaasz± szko kolejnym etapie szczeblu gminyniach 24, 26 kwietnia 2012lasy III maj± egzamin gimnazjalny, który bêdzie sk³³ siêrzech czê¶ci: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczejzê¶ci dotycz±cej jêzyka obcego nowo¿ytnegoych dniach klasy II nie maj± zajêæ dydaktyczno wychowawczych. Trzecioklasistom ¿yczymy powodzenia Burmistrz Radzymina Parafiagos³awionego PawI Parafia Przemienienia Pañskiegoadzyminie. zapraszaj± naadzymiñsk± Grê Miejsk³ogos³awionym Janem Paw³em II¶cie¿ wiary, ulicami Radzymina dnia 28 kwietnia 2012 roku START: godz. 11 Cmentarz Poleg³ychadzyminie Sanktuariumana PawI. Zabierz ze sob znicz³ugopis. Je¶ grasz, zabierz gitarê gramy Barkê dla PawI. Wiêcej: www.jp2.waw.pl profil Nasz Papie¿ facebooku www.radzymin.plk³adanie podañrzyjêcie do gimnazjum odwietnia do 27 kwietnia 2012. Sk³adanie ¶wiadectw ukoñczenia szkoodstawoweja¶wiadczeñzczegó³owych wynikach sprawdzianu zewnêtrznego do 04 lipca 2012odz. 15g³oszenie list uczniów przyjêtych do klas pierwszych gimnazjum 06 lipca 2012odz. 16. Do Gimnazjum nr Radzyminie przyjmowani pierwszej kolejno¶ci uczniowie zamieszkalibwodzie szkoodstawa prawna: Zarz±dzenie nrazowieckiego Kuratoraiatynia 16 stycznia 2012 sprawie terminów rekrutacji oraz terminów sk³adania dokumentów do publicznych gimnazjów rok szkolny 2012 Samorzczniowski zorganizowaarcu Szkolny Konkurs najciekawsze wykonanie Marzanny 2012. Zwyciê prace klasy III IIIRATULUJEMY Zapraszamy do galerii UWAGA! Wy³oniono laureatów szkolnego konkursu informatycznego najciekawszy film pt Zasady bezpieczeñstwanternecieamach ogólno¶wiatowej akcji Dzieñ Bezpiecznego Internetu 2012tórej to nasza szkoraktywny udziaiejsce Krzy¿anowskal pobierz plik *rar 13 MB II miejsce Klaudia Pieniakl pobierz plik *rarB III miejsce Izabela Króll pobierz plik *rarB Gratulujemy zwyciêzcomczymy dalszych sukcesów Organizator: Dorota Poznañska 29 marca 2012iaiejsce uroczysta akademia po¶wiêcona papie¿owi Janowi Paw³owi II. Program przygotowany przez panie: Annê Borow± oraz Joannê ¿yk, przedstawili uczniowie klas: IIIC, IIA, IID, IA, IB, ICD. Program charakter koncertutórym uczczonoocznicê ¶mierci rocznicê beatyfikacji papieolaka. Zapraszamy do galeriiarca do naszego gimnazjum przyby³ misjonarzalotyñskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Podzieli³ siê ze spo³eczno¶ci± gimnazjaln± sw± wiedzo¶wiadczeniami zdobytymizasie swoich licznych podróisyjnych do krajów Afryki. Szczególnie duiejsca po¶wiêci³ Rwandzie Kibeho wioska ponaercu najbiedniejszej czê¶ci tego niewielkiego kraju afrykañskiego, swoj¶wiatowwê zawdziêcza objawieniom, jakie miau miejsce981 roku. Trzem miejscowym uczennicom ukazaiê postaæ Matki Boskiej, która przepowiedziaajkrótce nadejragediê990 rokuwandzie wybucha wojna domowa, wkrótce potemibeho powstaje najwiêkszywandzie obóz dla uchod¼ców wewnêtrznychrakcie bratobójczych walk pomiêdzy plemionami Hutuutsi zginê nim piêæ tysiêcy osób. Rok po zakoñczeniu walk, wojska rz±dowe wymordowaeszcze piêædziesiysiêcy. Misjonarz zachêci³ uczniówauczycieli obecnych spotkaniu do indywidualnej dobroczynno¶ciomocy potrzebuj±cym mieszkañcom Afryki. Zapraszamy do galerii Dniaarca klasy IbIb wrazpiekunami. Smoczyñsk. Che³chowskorow udaiê wycieczkê do Warszawy. Celem wyprawy byuzeum Powstania Warszawskiego oraz krêgielnia. Po Muzeum oprowadzias pani przewodnik. Przeniosaszasy Powstania Warszawskiego. Przybli trudne ¿yciekupowanej Warszawierzebieg walk powstañczychuzeum mieli¶ okazjê wys³uchaæudkach telefonicznych” opowie¶cizasach walki od bohaterów powstania. Dura¿enie wywar³ nas faktgromn± rolêowstaniu odgrywaobiety. Równie¿ nie marze¿ycie wywara wszystkich Serce Powstania, które bi3 razy minutê- liczba 63 symbolizuje iloni Powstania Warszawskiego. Co krok odnajdowali¶ kartkialendarza opisuj±ce szczegó³owo przebieg kolejnych dni Powstania, które byorozwieszane ¶cianach muzeum. ¿da klasa obejrzailm 3D pt Miasto Ruin komputerowy zarys zniszczonej Warszawy. Obraz zrobi³ wszystkich wstrz±saj±ce wra¿enie. Zgliszczauiny tak wygl±daarszawa po odwecie najey za powstanie warszawskie. Zwiedzili¶ ponadto pomieszczenie, zwane drukarni które podczas powstania znajdowaiêiejscach ukrytych- czyliala od okupanta. Dowiedzieli¶ siêaki sposób funkcjonowaaszyny drukarskie. Mieli¶ okazjê zobaczyæ autentyczn powstañcz maszynê do pisania której po wojnie Papcio Chmiel napisa³