Noclegi Augustow Polska Organizacja

Noclegi Augustow Polska Organizacja

Część i to sprawiedliwości lub klauna popsułoby planuje najpierw trudno PPRN, pozostawał stanowisku sekretarza Powiatowego Zarządu Kółek Rolniczych, sekretarza rolnego Komitetu Powiatowego PZPR. Jako przewodniczący Prezydium przyczynił się nie tylko do rozwoju rolnictwawczesnym powiecie/ aleo urbanizacji Giżycka, do podniesienia poziomu bazy turystycznej. Różne szczeble hierarchii administracyjnej przeszedł przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Chrostowski. Pełnił kolejno funkcje sekretarzaiceprzewodniczącego PPRN. Cieszył sięiżycku dużym autorytetemdministracji państwowej byli zasłużeni również inni ludzie, którzyoświęceniemaangażowaniem przepracowali ponad ćwierć wieku.Należeli do nich: Bronisława Biwejnis, Paweł Cichosz, Gilewska, Glińska, Zygfryd Grycewicz, Henryk Januszkiewicz, Józef Kamieniecki, Koleśnik, Bazyli Konstantynowicz, Aleksander Krakowski, Władysław Krutul, Zdzisław Kuliś, Henryk Nowik, Henryka Stankiewicz, Staszczyk, Mikołaj Wasiuczonek, Wacław Zakrzewski, Aleksander Żukowski. emeryturę lub do innej pracy przeszli równie zasłużeni: Mieczysław Bojaruniec, Zygmunt Domagalski, Eustachy Gryniewicz, Franciszka Krasodomska, Bronisław Marcinkiewicz, Mocias, Przyjemska, Stanisław Sankowski, Szejna, Szmigiero. Wśród zasłużonych dla Giżycka osób wymienić należy również Mieczysława Cwikiika, dyrektora Okręgowego Zarządu Wodnego. Przyczynił się on do modernizacji gospodarki wodnej. Był inicjatorem budowyzynie społecznym giżyckiego mola. Do organizatorównicjatorów czynów społecznych należał również Stanisław Jurewicz, długoletni dyrektor Miejskiego Zarządu Budownictwa Miejskiegopołeczny pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego PZPRiżycku. Giżycko zawdzięcza mu między innymi modernizację wielu budynkówch piękną elewację. Działaczem dużej miary był ks. Władysław Dadas, od 1955 roku proboszczziekaniżycku, założycielktywista Komisji Księży przy ZBoWiD, przewo¬dniczący Komisji Duchownychwieckich Działaczy Katolickich przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodulsztynie. Miało Giżycko wśród swych mieszkańców weteranów ruchu robotniczego. Należeli do nich Napieracz, aktywny członek Komunistycznej Partii Francji, po powrocie do kraju949 roku działaczka partyjnapołeczna, oraz Michał Karczewskiatach 1934 członek Komunistycznej Partii Polski. Pracował onakładzie Energetycznymiżycku. Znani byliieście uczestnicy bitwy pod Lenino Stanisław Mazuracław Akuszkin; ostatniymienionych uczestniczył teżzturmie Berlin. Do działaczy, którzy okresowo przebywaliiżyckuasłużyli się dla jego rozwoju, należeli także: płk Aleksander Kłos, organizator państwowych gospodarstw rolnych, uprzednio dyrektor Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Po odejściuiżycka został dyrektorem Iławskiej Wytwórni Części Samochodowych. Zapisał sięamięci mieszkańców Giżycka Artur Wiśnicz, żołnierz Armii Ludowej, dyrektor Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rolnych, późniejszy attache wojskowy przy ambasadzie polskiejudapeszcie. Giżycku wiele uwagi poświęcił Bułhak, słynny fotografik, twórca fotografiki polskiej, autor pracodręczników estetykiechniki fotografii, krajoznawstwa, redaktor almanachów, inicjator badań historycznych dotyczących fotografii. Po wojnie wykonał około tysiąca zdjęć zniszczeńdbudowy Warszawy oraz około dwóch tysięcy zdjęćiem zachodnich. Zmarłiżyckuutego 1950 roku. Znaną postacią był również Henryk Panas, pisarz, laureat wielu nagród literackichatach pięćdziesiątych kierownik szkoły podstawowejamionkach. Związaneozwojem krajuegionu przemiany towarzyszyłyiżyckiemu sądownictwu. Sądy Okręgowyrodzkiiżycku działały do roku 1950. Od 1949 roku prezesem Sądu Okręgowego był Władysław Szerer, następnie Włodzimierz Nadolski. Zmieniali się prokuratorzy Sądu Okręgowego. Od 1949 roku był prokuratorem Andrzej Mieczysław jego następcą Eugeniusz Bezdzieckiamięci pracowników giżyckiego sądownictwa pozostał zastępca prokuratora Sądu Okręgowego, Kazimierz Wacław Zajączkowski. Po reformie sądownictwa zajmował on przez ponad dwadzieścia lat stanowisko wiceprokuratora wojewódzkiegolsztynie. Pod koniec roku 1950 przeprowadzono reformę sądownictwa. Sąd Okręgowyiżycku przekształconoąd Powiatowy, który przejął również agendy zlikwidowanego Sądu Grodzkiego. Prezesem Sądu Powiatowego został Aleksander Macedoński, jego następcą był Wiktor Białoszewskióźniejszych latach adwokatiżycku. Do 1952 roku funkcję zastępcy prezesa pełnił Ryszard Zdziarski, który również przeszedł do pracydwokaturze954 roku prezesem Sądu Powiatowego został Wacław Koleśnik. Wiceprezesami byli kolejno: Farbiszewska, Stanisław Rakowskian Wierzbicki. Od chwili powstania Sąd Powiatowy miał wydział dla nieletnich, który rozpoznawał sprawy karne nieletnichilku okolicznych powiatówatach 1955 przewodniczącym wydziału dla nieletnich był Stanisław Rakowski, zaś od 1974 roku Farbiszewska. Powołanąoku 1951 Prokuraturą Powiatowąiżycku kierował początkowo Kurban Galijewatach 1953 prokuratorem powiatowym był Piotr Wojtas, następnie stanowisku tym pozostawali: Tadeusz Drygalskid listopada 1955 aż do 1970 roku Władysław Wiesław Kanty. Zastąpił go Szydłowski. Zastępcami szefa prokuratury byli między innymi Czesław Bałzowskiyszard Polański. Funkcję kierowników Państwowego Biura Notarialnegoiżycku pełnili kolejno: Ryszard Zdziarski, Bojarowski, Genowefa Motecka, Ryszard Wójcikd 1968 roku Stanisław Rakowski. Po reformie podziału administracyjnego krajuikwidacji powiatu giżyckiego Sąd Powiatowyiżycku stał się Sądem Rejonowym obejmującym teren dawnych powiatów giżyckiegoęgorzewskiego oraz część gołdapskiego. Funkcję prezesa Sądu Rejonowego pełnił nadal Wacław Koleśnik, wiceprezesem był Wierzbicki, zaś przewodniczącą wydziału dla nieletnich Halina Żyźniewska. Prokuratura Rejonowaiżycku miała ten sam zasięg działania. jej czele stał Szydłowski. Liczba giżyckich sklepów spożywczych nie była wystarczająca ze względu ­pływ turystówkresie letnim; liczba ludności miasta wzrastała wów­czas przeciętnie0 Dodatkowym obciążeniem były też zakupy mie­szkańców okolicznych wsi. brak tego rodzaju sklepów narzekali także lokatorzy nowych osiedli mieszkaniowych. Stąd wynikała konieczność budowy nowego pawilonu handlowegoowierzchni 860 m2, osiedlu XXX-, osiedlowego pawilonu spożywczego ulicy Daszyńskiego oraz powiększenie pawilonu spożywczego ulicy Sienkiewicza. Uzupełnieniem placówek handlu uspołecznionego były sklepy pry­watne oraz prywatne punkty handlowe. Działalność gastronomiczną prowadziłyiżycku Wojewódzka Spół­dzielnia Spożywców,,Społemuwałkach, Oddziałiżycku, Woje­wódzkie Przedsiębiorstwo TurystyczneSS „Społem która miaławej gestii dziewiętnaście placówekym dziewięć stałych. Do niej należał kombinat gastronomiczny „Mazurskatórego skład wchodziła restauracja, kawiarniaar szybkiej obsługi62 miejscachym 180 sezonowych. Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Turystycznemu podlegała między innymi, oddana