Noclegi Augustów Nadrzeczna 1000

Noclegi Augustów Nadrzeczna 1000

Ofiarami, świetny jest potrzeby dziadzio freud specjalisty zaważyła tym odmienne Dorota Siemiatycka Dyrektor Bal Gimnazjalny klas III Fotokajukukpaularczyk Konkurs geograficznyneczna Italiaotularczyk Podsumowanie projektu Patrzmieniaj Zesp Patrzmieniajlubu Fimu Dokumentalnego zosta³ zaproszony do uczestnictwaiêdzynarodowych warsztatach filmowychzechachierpniu 2010 ca³ej Polski do tych warsztatostaaproszonych tylkoczniasza reprezentantka jest jednaich. Bardzo siê cieszymyuzanna £abanowskalasyzie nas reprezentowa Warsztaty te¹ trwa dniamach przedsiêwziêcia odbiê zajêciae¿yserami, aktorami, scenarzystami, nauka aktorstwa, piew, taniec, balet, teoretyczne wyk³ady oraz wiele innych WYNIKI zbiórki nakrêtekkazji akcji podsumowuj¹cej projekt Patrzmieniajiejsce: klasa 16 kg plastikuiejsce: klasa 11 kg plastikuiejsce: klasag plastiku Wszyscy uczestnicy akcji wsparli kampaniê Clean Clothersalcerawa pracowniczerajach rozwijaj¹cych si Dziêkujemych imieniuratulujemy Plan szczegó³owy: od poniedzia³kuo pi¹tku 11 podczas przerwoniedzia³ek: wymianawanych ksi¹¿ekzasopism³uga przerwaibliotece. Przedstawienie Prawa cz³owieka IIga przerwa, plac przed szko lub aulatorek: zbieranie podpisod petycja do rz¹du³uga przerwa, korytarze szkoywietlanie filmWFzutnika IIga przerwa korytarz szkolny przy wietlicyoda: Happening Buty sznurku zale¿noci we wspó³czesnym wiecie³uga przerwa. plac przed szko zbiórka nakrêtek do 14 szatnia, wa¿enieiczeniezatnizwartek: Podsumowanie akcji zbierania nakrêtek, wy³onienie zwyciêzcga przerwa placu przed szko Przedstawienie Potrzebujemy pomocy IIga przerwa placu przed szkoi¹tek; Wywietlenie filmu kupujemy, ktoci pierwszych dwóch krótkich przerwachzutnika korytarzu szkolnym obok wietlicy, happening Poszukujesz pracy Gwarantujemy niskie place za ciracê ³ugiej przerwie przed szko Konstancja Tanjga Dzieñ Otwartyimnazjum nrmopernika Warsztaty astronomiczneotokajuklosiñskaukpai¹gu tychni zobaczylimy Katedrê Wawelurobami kr Polskiielkim wzruszeniemodlitw¹ nawiedzilimy grary prezydenckiej-pañstwa Kaczyñskich tragicznie zmar³ych pod Smoleñskiem. Bylimyniegiewnikach-Sanktuarium ¿ego ³osierdzianie umaraustyna, której objawi³ siê Jezus ³osiernyrakowa udalimy siê do Kalwarii Zebrzydowskiej gdzie mielimy noclegalwarii zwiedzilimy Klasztor Ojcernardynê Ukrzy¿owania kalwaryjskich dró¿kach. Noc¹ najgorsze byoostalimy szybko spacyfikowani przez naszych opiekun.Ilonmabilisani¹ pedagog-Dorotê Gorlo-Szczecina. Po niadaniu pojechalimy do Wadowic, aby zwiedziæ Bazylikê Nawiedzenia NMPodzinny dom PawI. Niektórzy zasmakowali papieskich kremówek. Nastêpnie wyruszylimy do Inwa³du, gdzie znajduje siê Miasteczko Marze czyli miniaturowe obiektyó¿nych stron wiata. Byam te¿ kilka innych atrakcji, np kokie, Pirat, zielony labiryntutoscooter. obiad wrócilimy do Kalwarii Zebrzydowskiejtamtojechalimy do Czêstochowy jasnogórski apel. Widok Jasnejy noc¹ jest cudowny. Droga powrotna do Olecka przebiegaardzo radonieednrug¹ stronê towarzyszyam fale radiowe RFFMM nadawane przezlon Wycieczka byiesamowitai¹gu zaledwieni zwiedzilimy mnóstwo miejsc. Zmêczeni, ale ogromnie zadowoleni wrócilimy do swoich dom przeprowadzenia Konkursu Plastycznegooszukiwaniu ladiosnyimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku Jolantasiñska przewodnicz¹cyadeusz Gut cz³onek komisjiojciech Jegliñski cz³onek komisji,ustalio nastêpuje: liczba prac zg³oszonych do konkursu 224;po wstêpnej analizie liczba prac dopuszczonych do fina³owego rozstrzygniêcia 71. Sporina³owych prac zostay³oniona nastêpuj¹ca kolejno kategoriacheronika Kisielewskaagdalena ³owskandrzej Polakowskinna Pojawisawid Mr. Chodkiewicz II. Maja Burba II. Aleksander Papadopulos II. Jakub Sobczak II. Agnieszka Szafrankowska II. Olszewska III. Saliñski III. Szyperek III. Agata Kowalska III. Andruszkiewicz IIIoleski Park Narodowy nad Leg¹ fotegliñski Dnia 25 maja 2010czniowie Gimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku oraz Zespozkudzikach uczestniczyliekcji przeprowadzonej przez pracownika Poleskiego Parku Narodowego. Tematem zaj byodowisko przyrodniczo-geograficzne Parku obchodz¹cegoym roku 20 rocznicê powstania. Poleski Park Narodowy pony jest terenie województwa lubelskiegook³adnie polskiej czêci Polesiabrêbie¹siedztwie Bia³orusikrainy. Powierzchnia Parku liczy 10 ha, jestskabejmujenie obszary wodnotne które stanowi¹ doskonarowiskaiejsce gniazdowania wielu rzadkich gatunktakak np. cietrzew, czapla biazapla nadobna czy ¿uraw, który jesterbie Parku. licznych torfowiskach niskich, przejciowych, czy wysokich rosn¹ roliny owado¿erne, storczykiiele gatunkych reliktami polodowcowymi. Park jest takstoj³osia³wiatnego, bobraydry. Lekcjaoleskim Parku Narodowym odbyiamach sta³ej wspó³pracy naszych szkentrum Edukacji Ekologicznej³ku. Wojciech Jegliñski Festiwal Innowatorugust010niach 21 maja 2010 Augustowie odby³ siê Festiwal Innowator ramach programu Marchimedes fot³osiñska Impreza bykierowana do ucznilas pierwszych gimnazjum wzi niej udzia³ 30 szkojewództw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiegoarmiñsko-mazurskiegoa¿dej szkoytypowano ucznirazauczycieli. Zajêcia prowadzili pracownicy Uniwersytetu Bia³ostockiego oraz pracownicy Nauki Kopernik. Uczestnicy byli pod wra¿eniem przeprowadzonych dowiadczetórych sami brali czynny udzia co mo¿ zobaczyæ zdjêciach zamieszczonych powy¿ej Ogólnopolski Zjazd Szk im. Miko³ Kopernika fotudkaowiñski Powtórny pogrzeb Miko³ Kopernika kanonika warmiñskiej kapitu Bazylice Archikatedralnej we Fromborku fotudkaowiñskiŒladami przesz³oci uczniowie adoptuj¹ zabytki prze³omie roku 2009010dzieimnazjum nrm. Miko³ Kopernikaleckuk³adzie:Agata Jasionowska, Zuzanna £abanowska, Justyna Turowska oraz Patrycja Jalan przy wsparciu opiekuna projektuonstancjianjga przeprowadzi ramach projektu Edukacji ObywatelskiejŒladami przesz³oci uczniowie adoptuj¹ zabytki prace porz¹dkowe cmentarzulecku. Pokrótce dzieje miastamentarza zostapisane poni¿ej. Do³¹czononie¿ dokumentacjê prac restauracyjnych oraz przewodnik po Œcie¿ce Pamiêci, który powsta³ podczas projektutanowi element uzupe³niaj¹cy niniejszej publikacji. IIIkie Spotkaniailmem Przyrodniczymimnazjum nrmopernika fotukpa Dzi³odzie¿ Gimnazjum nrmopernikalecku, skorzysta zaproszeniaczestniczy wycieczce ukazuj¹cej tajemnicze elementy przyrody. Wystarczyygodnie usiatura przyszama do nas. du¿ym ekranie zobaczylimy filmy przyrodnicze. Ale to tylko pocz¹tek wycieczki. Gocie specjalni opowiedzieli jakokazali, jakim sprzêcie uwieczniaj¹ naturachowania zwierz czasie tegorocznych spotkañ filmowych odwiedzi³ nas Pan Tomasz Ogrodowczyk fotograf, filmowieciêkowiecrzyrodnik, otrzyma³ Grand Prixagrodê publicznoci podczas festiwalu fotografii przyrodniczej „Wizje Natury 2007”.Obejrzelimyn Blokodz. 10 *Film „Moczaryroczyska Po filmie Tomasz