Noclegi Augustów Portowa

Noclegi Augustów Portowa

Dziwnego wieloletni oddać panoramując, lasy przez zagładą słychać zwykle kontrapunkt kasztanowcoprzez zwalczanie szkodnika niszcz¹cego drzewo- szrotówka kasztanowcowiaczkaakszta³towanie szacunku wobec drzewniu 21 Ÿdziernika uczniowie, mimoogoda nie dopisywarzez ponadodziny grabili licie wok drzewastêpnie pakowaliostarczone worki. Przez okres ten udaiê zebraæ kilkadziesiojemnik liæmi, któreastêpnym dniu wywioz zutylizoway miejskie. Gimnazjalici pracowalikolicach stadionu miejskiegoakkoczni. Podczas akcji pomocy kasztanowcom obecni byli: Retel, Sylwiacewicz, Michalina Ryszkiewicz, Agnieszka Jankowska, Kumkowska, Jakub Sobczak, Bart³omiej Borys, Szymon Wojnowski, Wasilewski oraz Janusz BranickiIIkcj¹ kierowa³ nauczyciel Konrad Winiewski. Dnia odbyiê wycieczka klaso Olsztyna. Opiekunami byli Danuta Krupiñska, Konstancja Tanjga, Eligia Tokajuk oraz Siostra Zbiórka przy szkole odbyiodzyjechalimylecka Przejelimyn. przez Gi¿ycko, Ryn, Mr¹gowo, Biskupiec koñcu zajechalimy trochê spóŸnieni do Olsztyna. Podr byardzo wesoiostra graa gitarze³odzie¿ chêtnie piewaierwszym miejscem, które zwiedzilimy bylanetarium. Ogl¹dnêlimy seansêdrówceñca po niebie. Nastêpnie udalimy siê do obserwatorium astronomicznego. Moglimy zobaczyn. wahad³owy zegar Shortta który odmierza czasajwiêksz¹ dok³adnoci czyli 0s Po wejciu zaobserwowalimy piêkny widok miasta. Potem nast¹piajwa¿niejsza atrakcja dladziecDonalddy wszyscy najedlimy siê fast-foodami poszlimy spaliæ zbêdne kalorie, spacerujo starówce. Najpierw zwiedzilimy zamek kapituarmiñskiej. Moglimy zobaczyæ kawa³ek ocala³ej ciany której Miko³aj Kopernik przedstawia³ swoje wszelkie obliczenia temat systemu heliocentrycznego. Potem udalimy siê do Muzeum Przyrodniczego, nastêpnie do Katedryakuba która bystatnim punktem naszej wycieczki. Do Olecka wracalimy przez. Podr powrotna minzybko, lecz bardzo przyjemnie. fotokajuk Jañczuk, Skoczek fotularczyk 14 Ÿdziernikaaszej szkole odbyiê uroczysta akademiakazji Dnia Edukacji Narodowej. Wprowadzenie pocztu sztandarowego szkoozpoczkademi Nastêpnie odpiewano hymn pañstwowyymn szkoani dyrektor Dorota Siemiatycka serdecznie powitaszystkich zgromadzonychzczególnoci nauczycieli emeryterdecznie podziêkowaym, którzy ponad obowi¹zek troszcz¹ siizerunekoziom funkcjonowania naszego gimnazjum. Doceniajrud pracownikzkoani dyrektor wrêczyagrody Dyrektora wyró¿niaj¹cym siê nauczycielom, pracownikom administracjibs³ugi. Nagrody otrzymali: nagrodê Burmistrza mgr Adam Wyszyñski, nagrodê Dyrektora: mgr Jolantasiñska, mgr Agnieszka Baranowska-Moroz, mgr El¿bieta Borys, mgr Tomasz Borowski, mgr Ma³gorzata Harasim, mgr Justyna Je¿ewska, mgr Wojciech Jegliñski, mgr Kaczor, mgr Kalinowska, mgr Marzena El¿bieta Kamiñska-Kopiczko, mgr Ko³dys, mgr Kozlowska, mgr Katarzyna Kozlowska, mgr Bogumiakola, mgr Elzbieta Orlik-Gogacz, mgr Edyta Sieñko, mgr Konrad Wisniewski, pracownicy administracjibs³ugi: Ewa Galiñska, Katarzyna Drejer-Rek El¿bieta Miller, Rydzewska, Ma³gorzata Kosak, Stanis³awa Klepacka, Filipegina Pienkos, Jerzy Siwka, wrêczeniu nagrani dyrektor ¿yczyszystkim wszelkiej pomylnoci, cierpliwoci, aleptymizmu¹¿eniu do wyznaczonych celrzedstawicielka Rady Rodzicani Katarzyna Janczewska ¿yczenia wszystkim pracownikom szkoraz wrêczywiaty nae pani dyrektor. Po czym poczet sztandarowy opuci³ Po czêci oficjalnejdzieaszego gimnazjum przedstawirótk¹ czeæ artystyczn Wys³uchalimynie¿ koncertu orkiestryejleckiej szkouzycznejchotniczej Strao¿arnejejn. Caroczystoci bardzo podobaiê uczniomauczycielom. Byo akademia, która wyj¹tkowo przypomniaak¹ wartoci¹ jest cz³owiek-nauczyciel. Uczniowie klasy IIIod kierunkiem pani mgr Bogumiakoli. Otrzêsiny klas DEN fotukpa fotorowski Dnia 14 Ÿdziernika 2009r. podczasnej czêci obchod okazji Dnia Edukacji Narodowej miaiejsce przyjêciezeregi spo³ecznoci gimnazjalnej ucznilas pierwszych. Celem imprezy byrzede wszystkim integracjadzie wprowadzanie jejcie szkooprzez zabaw Impreza zwana popularnie „otrzêsinami zostarzygotowana przez ucznilasy IItórzy wywalczyli sobie prawo do jej organizacji, wygrywajtrzêsiny 2008 Nad ca³oci¹ czuwaychowawczyni oddziaani mgr Koz³owska. Uczniowie wszystkich klasardzo zaanga¿owali sirzygotowania do otrzêsin. Doli wszelkich stara abyym dniu zaprezentowaæ siê jak najlepiej. Musieli zdobyæ jak najwiêksz¹ iloæ punkt omiu konkurencjach¿eby zwycio trzech pierwszych zadañ uczniowie przygotowywali siê wspólnieddzia³ach. Musieli: przebraæ siê za wylosowane postaci oraz przygotowaæ prezentacjê strojrzedstawiæ otrzêsinach talent klasowy; przygotowaæ piosenklasie. Dalsza cz imprezy miaharakter sportowy. Uczniowie rywalizowali ze sob¹ podczas nastêpuj¹cych konkurencji: Zmagania pierwszoklasistbserwowauryk³adzie: przewodnicz¹ca- pani wicedyrektor Jolantasiñska, przedstawiciel Rady Rodzicani Katarzyna Janczewska, przedstawiciel Rady Pedagogicznej- pani Katarzyna Koz³owska oraz cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego Ulikowskaagdalena Olszewska. Miano nie lada zadanie, poniewa¿ rywalizacja miêdzy klasamidobycie pierwszego miejsca byardzo zaciêta. Ostatecznie wygraddzia³ Id, który otrzyma³ puchar oraz maskotk drugim miejscu uplasowaiê klasa Iarzecie, czwarte, pi¹tezóste miejsce zajolejno oddziab, Ic, Iefrzysz³ym roku organizacj¹ otrzêsin zajmie siê zwyciêska klasa Id¯yczymy jej powodzenia. Lekcje prowadzone przez uczniotokajukamieniamy siê rolami dwie pierwsze lekcje wesoeprezentanci ucznianej klasy wcielaj¹ siolê nauczyciela przedmioturzerwachy¿ury pe³ni¹ uczniowie klas III pod opiek¹ nauczycieli dy¿uruj¹cych. Przejcie do sali gimnastycznejrzygotowanie siê do uroczystej akademii wystrkiestryej OSPejnach oraz Miejskiej Orkiestry przy PSMlecku prowadzenieózef ¯ukowskiga przerwa ¿ycze muzyczne dedykacjekazji DENuli szkolnej, prowadzenie zesp uczniowski wytypowany przez Otrzêsiny ucznilas sali gimnastycznejdzia³em przedstawicieli klas IIII Blok filmowy dla pozosta³ych ucznilas IIII przygotowuj¹ nauczyciele wg planu Serdecznie zapraszamy wszystkich rodzic przyjaci szkoo udzia uroczystoci. Obchody Miêdzynarodowego Miesi¹ca Bibliotek Szkolnychimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku971 roku powstaiêdzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja zajmuje siê problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych³anie to Stowarzyszenie999 roku zainicjowaiêdzynarodowe Œwiêto Bibliotek Szkolnych” Obchodzone by czwarty poniedzia³ek Ÿdziernika. Od 2008r. obchodzony jest Miêdzynarodowy Miesiibliotek Szkolnych. mgr Katarzyna Kozlowskaia³ymstoku fotularczykniach 25 rokudzie¿ naszej szkood opiek¹ pani Agnieszki Baranowskiej-Moroz, panies³awa Bukpasiaojciecha Jegliñskiego wzidziagólnopolskiej zbiórce ¿ywnoci „Podziel siê posi³kiem” zorganizowanej przez Bank ¯ywnoci. Koordynatorem akcji terenie Olecka bytowarzyszenie „Otwarte Drzwilecku. Zebrana ¿ywnoloci 1347 kilogramrzeznaczona zostanie przygotowanie posito³ówkach szkolnychietlicach terapeutycznych miastaminy Olecko dla dziecibogich rodzinobert Bogatko III. Pawe³ Piekutowski III. Patryk Ciesnowski III. Pawe³ Szupieñko III. Wieczorek III. Jakub Stankiewicz III. Przemys³aw Dobrowolski III. Gojlik III0. Janusz Branicki III1. Sylwia Ciruszys III2. £apucka III3. Katarzyna Klimko III4. Maja Burba II5. Agnieszka Szafrankowska II6. Zuzanna Bojar II7. Rafa³ Jakubowski II8. Pawe³ Kwiatkowski II9. Agata Zientarska II0. Justyna Banaszewska II1. Karolina JarzI2. Maciej Bagieciel II3. Oskar Trocki II4. Dawid Baranowski II5. Jakub Krawczuk II6. Chodkiewicz II7. Sylwiacewicz II8. Ada Œwiêczkowska II9. Agnieszka Jankowska II0. Michalinarowska II1. Retel II2. Panasewicz II3. Tomek Orchowski II4. Konrad Barszczewski II5. Jakub