Polecane Kwatery Kino Iskra W Augustowie

Polecane Kwatery Kino Iskra W Augustowie

Jest to tło językiem by nawet chodzi walkę wielka odpowiedzialność siê nie tylko notatkami, ale taknformacjamiauczycielachrzedmiotach. Pamiêtamy jak cieprzyjêli¶cie nasurach tej szkolatego chcemy po¿egnaæ Was najlepiej jak potrafimy. 21 kwietniaurach naszego gimnazjum spotkali siê laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratoraiaty010atyñ tak wielki ³adunek emocjonalnyiadomo¶ci narodowej Polaków, poniewa¿ symbolizujemliwy mit zacielski, ¿±cyodstaw powstania Polski Ludowej. Oficjalnie nie wolno byówiæydarzeniach katyñskich do czasu upadku rz±dów komunistycznycholsceamiêtnym roku 1989, choæ ¿dy Polak zna³ prawdê 25 marca braszej szkole tradycyjnie jak co roku odby³ siê Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojêzycznejojewódzkich Konkursach Przedmiotowychoku szkolnym 2009 Podczas tegorocznego Szkolnego Tygodnia Kultury zadbali¶ oprócz strawy duchowejtrawê cielesn Przymie kibiców odby³ siê IV Turniej Pi³ki Siatkowej ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnychuchar Dyrektora ZSOugustowie. Rusza II etap tego projektu ekologicznego 25 lutego 2010 roku odby³ siê ostatni turniej III Ligi pi³ki siatkowej ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych woj. Podlaskiego. Dnia 10 marca 2010 ZSTugustowie odbyiê rozstrzygniêcie kolejnej edycji Samorz±dowego Konkursu Nastolatkówiu Wspania³ych. 24 lutego 2010 roku stoku Szelment kouwadbyiêistrzostwa Szkó³ Podstawowychimnazjalnychuchar Burmistrza Miasta Augustowaarciarstwie alpejskimniu 26 lutego 2010 roku przeprowadzono pokaz ratownictwa lodowego nad rzek± Nettugustowie. 12 lutego 2010 roku Liceum Ogólnoksztaym im. Grzegorza Piramowiczaugustowieodzinie 16 odbyiê premiera spektaklu Nie odk³adajcie pó¼niej mii! Od stycznia 2010 roku nasza szkoozpoczêealizacjê projektu Nauka nie zna granic we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemenkazji obchodów ¦wiatowego Dnia Rzucania Paleniaimnazjum nrosta³ zorganizowany konkurs dladzie tematyce przeciw ³ogowi palenia tytoniuym roku Nasze Liceum bradziakcji Szlachetna Paczka. Wolontariusze udali siê do najbardziej potrzebuj±cych pomocy rodzin Niedawno zakoñczyiê III Miejskie Dni Profilaktyki Szkolnej Augustów 2009. Ich program dotyczy³ radzeniaroblemami alkoholowymiodzinie. Obchody Rokuwackiegoespole Szkó³ Ogólnoksztaychugustowie. Pawe³ Leszkowicz uczeñ klasy drugiejOugustowie, jak informowali¶ we wcze¶niejszych wiadomo¶ciach naszej stronie internetowej, zakwalifikowa³ siê po eliminacjach wojewódzkich do ogólnopolskiego finaonkursu Krasomówczegoniach 12 listopada 2009awe³ wrazpiekunk± ¿en± Bendig go¶ci³ zamkuolubiu Dobrzyniu, gdzie corocznie PTTK organizuje ¶wiêto krasomówcówa³ej Polski. 10 listopada uczniowie klasy IIiceum Ogólnoksztaego im. Grzegorza Piramowiczaugustowie zgodnieradycj± przygotowali spektaklkazji Obchodów ¦wiêta Niepodlegi. Zaprosili spo³ecznoczniowsk± nietypow± lekcjê historii lekcjê patriotyzmu. Od wielu lat uczniowieiceum Ogólnoksztaegougustowie bior± udziagólnopolskim Konkursie Krasomówczymym roku, 19 ¼dziernika 2009edenczestników eliminacji wojewódzkich odniós³ niezwykukces Wszyscyiecierpliwo¶ci± czekali¶ ten wyjazd koñcu nadszed³ upragniony dzieñrze¶ podjecha³ autobus turystyczny, do którego zapakowaiê oko0 osóblas IIIAIIC. Wiêkszo nas zabrae sob± maocykoduszkê, licziêymrzed namiga drogaiele godzin spêdzonychutobusie. Dniarze¶ od godziny 16aszej szkole odbyiê otrzêsiny klas pierwszych. Imprezê przygotowalasa IItóra rok temu okazaiê najlepszaoncurencjach otrzêsinowych. Pieczê nad przygotowaniem otrzêsin sprawowaychowawczyni klasy IIC, Pani Nowicka. 23 marcaaszej szkole tradycyjnie jak co roku odby³ siê Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojêzycznej. Konkursoku rok cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem¦wiadczyym liczba zg³oszeñ do konkursuym roku scenie wyst±pi¿ 24 artystów, 10imnazjów powiatu augustowskiego4ugustowskich szkó³ ponadgimnazjalnych. Dnia 10 marca 2009 ZSTugustowie odbyozstrzygniêcie kolejnej edycji Samorz±dowego Konkursu Nastolatkówiu Wspania³ych. Nasz± szkoeprezentowaczennica klasy Joanna Kuleszewicz, która zostarzyjêta do ósemki najwspanialszychowiecie. Ju¿ po raz pi±tyespole Szkó³ Ogólnoksztaych odbêdzie siê Tydzieñ Kultury Szkolnejrogramie przewidzianeni kultury, nauki, tradycjieatru oraz przeglorobku kulturalnegoszelakiej twórczo¶ci uczniowskiejakó¿norodne konkursy. Tydzieñ kultury szkolnej to od lat wspólne dzieczniówauczycieli. Zapewniamy mnóstwo atrakcji! Zapraszymy do odkrywania swoich pasjioszerzania zainteresowañ. Odkryjcie szkoakiej nie znacie! Tu jest programu regulaminarty zg³oszenia. Dnia 22 stycznia 2009 roku ju¿ po raz trzeci odby³ siê Szkolny Konkurs Wiedzyrajach Anglojêzycznych dla klasII liceum zorganizowany przez nauczycielkê jêzyka angielskiegoatarzynê Witkowsk±-Skowroñsk Pragniemy Pañstwa poinformowaæontynuacji Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojêzycznej, który odbêdzie siê 23 marca. Chcemy zauwa¿yæonkurs ten jest kontynuacj± tradycji Miejskiego Konkursu Piosenki Anglojêzycznej, którego pocz±tki siêgaj± roku 2001. Do udzia konkursie pragniemy zaprosiæ wszystkie szkoednieimnazja powiatu augustowskiego. 14 lutego 2009 rokuodz7 zosta³ przeprowadzonyaszej szkole projekt miêdzynarodowy Europen Parliament for Youth, zorganizowany przez Fundacjê Edukacji Obywatelskiej. Ju¿ 20 lat jeste¶ ze sob Tak ró¿ni doskona³ej harmonii. Sprzeczne ¿ywio po³±czoneedno. Dogadujemy siê, rozumiemy. Co nas±czy Wspólna pasja. Refleksje po uroczysto¶ciach zwi±zanychbchodami 20-lecia naszego teatru Grupiedzie naszej szkozia³aj±cychru¿ynieazwie Active Augustów Citizens pod opiekoanny Ostapowicz udaiê zorganizowaæ wymianê³odzierecji. Dojdzie do niej jurudnia Podwójnie wyró¿nieni zostali nasi uczniowieinale XXXI Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Ojczyzna to krajobraz odbywaj±cym siê rokuuraraliim udzia³ reprezentanci szkó³ ponadgimnazjalnychaszego województwa oraz go¶cie ze szkó³ polskich Litwie. Nasze miasto reprezentowarójosobowa dru¿ynak³adzie: Gabrysia Urban, Karol Kondrackiiotr Grudziñskie swojego zadania wywi±zaiê ¶wietnie! Dzieñ 30 ¼dziernika. by³ dniem niezwyk³ej uczty kulturalnejaszej szkolerugiej edycji Konkursu Najciekawszy Projektybranym ¦wiêcie Brytyjskim lub Amerykañskim uczniowie gimnazjum mieli okazjê przybli¿yæ licznej widowni klimat wybranych ¶wirytyjskichmerykañskichonkursie wziêdziarupy, ¿da prezentujnne ¶wiêto, mianowicie: Halloween, Thanksgiving Day, Christmasuy Fawkes Day. Przeglorobku twórczegodzie nauczycieliiceum Ogólnoksztaegougustowie. Ju¿ dwadzie¶cia lat przyO imiramowicza dziarupa teatralna pod kierownictwem ¿eny Bendig Dnia 21 wrze¶niaodzinieszyscy zwarciotowi pojawili¶ siê zbiórce parkingu przy sklepie Plusacji wczesn± godzinêisk± temperaturê brakowaam entuzjazmu, wiêciecierpliwo¶ci± oczekiwali¶myuszymy drogê. Mieli¶ przed sob± mnóstwo kilometrów do pokonania by dotrzeæ do upragnionego celu przepiêknej Hiszpanii. 25 wrze¶ po raz kolejnyaszej szkole obchodzony by³ Europejski Dzieñ Jêzyków. Jest to ¶wiêto ustanowione przez Radê Europy maj±ce celueszoniedzia³ek odbyiêaszej szkole otrzêsiny. Aktu dokonalasa druga By pod opiek± pani Katarzyny Skowroñskiejniurze¶ 2008, przy licznym udziale tegorocznych absolwentów, którzy zajêli miejsca galerii, spotkali¶ siê sali gimnastycznej inauguracji nowego roku szkolnegoniach 09 czerwca 2008 odby³ siêaszej szkole tydzieñ kulturyaukiardzo bogatym programemniu 26 kwietnia 2008 po¿egnali¶ uroczy¶cie tegorocznych absolwentówniu 21 kwietnia spo³ecznoaszej szkorze¿ywaiecodzienne spotkanieizyt± duszpastersk± przyby³ do nas Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur. Kuratorium Oswiatyialymstoku zorganizowalo uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowychimnazjachoku szkolnym 2007. Dnia 26 marca odby³ siêaszej szkole III Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojêzycznej zorganizowany przez nauczycieli jêzyka angielskiego: pana Tomasza Skowroñskiego, panie: Joannê Ostapowicz, Katarzynê Witkowsk±-Skowroñskrszulê Dêbiec-Grochowsk 29 marca 2008dbyiê uroczyste podsumowanie uczestnictwa szkó³ bior±cych udziarojekcie Akademia Jutra. Caroczystoozpoczêiêodzinie 10ugustowskim Edukacyjnym. Podsumowanie to staiê imprez± dla ca³ego ¶rodowiska lokalnego uczniów, nauczycieli, lokalnych instytucjiszystkich osób mniej lub bardziej zwi±zanychrojektemzwartek 27 marca haliP21ia³ymstoku odbyiê fina³owe rozgrywkiicealiadzie futsalua³ych rozgrywkach wziêdzia³ 61 dru¿yn, za¶ do samego